Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Zarządzanie i optymalizacja kosztów procesów transportowych – jak skutecznie zarządzać kosztami działalności transportowej

Opis

Szkolenie oparte jest na doświadczeniach wdrożeniowych zasobowo-procesowego rachunku kosztów w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach transportowych oraz przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych, usługowych i handlowych, w których koszty transportowych stanowią istotną część ponoszonych kosztów.

Szkolenie łączy ze sobą aspekty wykładu z aktywnym udziałem uczestników podczas realizowanego Case Study. Celem części teoretycznej jest wprowadzenie uczestników w tematykę nowoczesnego podejścia do zarządzania kosztami zasobów i procesów transportowych. Cechą charakterystyczną szkolenia jest wykorzystanie metody Learning by design. Podczas praktycznej części uczestnicy zmierzą się z problemami występującymi w przedsiębiorstwie transportowym TRANS S.A..

Przykłady bazujące na doświadczeniach wdrożeniowych wykazują wady tradycyjnego podejścia do rachunku kosztów w obszarze transportu. W trakcie Case Study uczestnicy podzieleni na kilka grup projektują zasobowo-procesowy rachunek kosztów, który zakłada modelowanie organizacji w sposób odzwierciedlający przyczynowo-skutkowe relacje zachodzące między:

 

Szkolenie adresowane jest do:

 • menedżerów wyższego i średniego szczebla kierowniczego przedsiębiorstw produkcyjnych, transportowych, dystrybucyjnych i handlowych
 • analityków
 • controllerów
 • pracowników, którzy podejmują decyzje związane z organizacją transportu, w tym kontaktami z przewoźnikami, kontrolą efektywności przebiegu procesu transportowego oraz gospodarowaniem taborem

Zdobądź przewagę konkurencyjną dostarczając Swojej organizacji wiarygodnych i łatwo weryfikowalnych danych wpierających optymalizowanie:

 • poziomu kosztów i wykorzystania zasobów transportowych,
 • poziomu kosztów i efektywności realizowanych procesów transportowych,
 • rentowności realizowanych kontraktów transportowych,
 • rentowności oferowanych produktów i usług poprzez optymalizację rentowności działalności transportowej przedsiębiorstwa.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności projektowania rachunku kosztów, którego zadaniem jest dostarczenie wiarygodnych informacji wspierających podejmowanie decyzji w zakresie:

 • optymalizacji i usprawniania procesów transportowych,
 • dostosowania poziomu i kosztów posiadanych zasobów transportowych do rozmiarów prowadzonej działalności,
 • outsourcingu zasobów i procesów transportowych.

Ideą szkolenia jest przekazanie wiedzy za pomocą przykładów pochodzących z opracowanego Case Study, aby jak najlepiej przygotować i przekonać uczestników do zmiany sposobu zarządzania kosztami transportu poprzez zmianę podejścia do rachunku kosztów. Cechą charakterystyczną szkolenia jest możliwość odniesienia Case Study i przekazywanych treści do sytuacji z jakimi uczestnicy spotykają się na co dzień w Swoich organizacjach.

Cześć wykładowa – 0,5 pierwszego dnia szkolenia

 1. Model 12 Poziomów Dojrzałości Rachunku Kosztów (IFAC) a zarządzanie kosztami transportu

Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC) w 2009 roku opublikowała Model 12 Poziomów Dojrzałości Rachunku Kosztów, którego celem jest ocena stopnia zaawansowania posiadanego rachunku kosztów.

Podczas zajęć model wykorzystywany jest do oceny przydatności i jakości informacji finansowych i operacyjnych generowanych przez różne koncepcje rachunku kosztów o zasobach i procesach transportowych. Uczestnicy mają możliwość oceny na jakim poziomie znajduje się rachunek kosztów stosowany w ich organizacjach oraz jaki potencjał informacyjnych oferują nowoczesne koncepcje rachunku kosztów.

 1. Istota zasobowo-procesowego rachunku kosztów w transporcie

Sposób przedstawiania menedżerom informacji o kosztach transportu ma znaczenie. W nowoczesnych koncepcjach rachunku kosztów nie chodzi wyłącznie o samo policzenie kosztów transportu, ale również zaprezentowanie informacji wynikowych w sposób zwiększający skuteczność podejmowanych decyzji.

Przedstawianie informacji kosztowych w ujęciu posiadanych zasobów transportowych oraz wykonywanych przez te zasoby procesów i działań transportowych w sposób automatyczny kieruje menedżerów do myślenia w kategoriach usprawnień, a nie wyłącznie cięcia kosztów.

Wykorzystanie zasobowo-procesowego rachunku kosztów sprawia, że w przedsiębiorstwie pojawia się wiarygodna i transparentna informacja zarówno o kosztach zasobów, jak i procesów transportowych.

Cześć praktyczna / ćwiczeniowa – 1,5 dnia

 1. Case: projektowanie zasobowego układu kosztów działalności transportowej

Współcześni menedżerowie stają przed zadaniem dopasowania poziomu dostępności oraz kosztów posiadanych zasobów transportowych do rozmiarów prowadzonej działalności. W nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach rachunek kosztów jest narzędziem wspomagającym menedżerów wiarygodnymi danymi kosztowymi i operacyjnymi.

Odpowiednio szczegółowa informacja o kosztach i dostępności posiadanych zasobów transportowych jest podstawą do bardziej precyzyjnego planowania zapotrzebowania na zasoby oraz budżetowania ich stawek kosztowych. Rzetelna wycena zasobów transportowych przedsiębiorstwa warunkuje prawidłowe określenie kosztów transportowych obsługi klientów, co przekłada się na decyzje o opłacalności realizacji kontraktów transportowych.

 Podczas Case Study uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:

 • Jak zaprojektować układ Centrów Kosztów transportu, aby zapewnić sobie odpowiednio szczegółowe informacje do zarządzania kosztami i wykorzystaniem zasobów transportu?
 • Z jaką szczegółowością ewidencjonować ponoszone koszty, aby zapewnić sobie dostęp do dostatecznie wiarygodnych informacji?
 • W jaki sposób szczegółowość Centrów Kosztów wpływa na jakość generowanych informacji o kosztach i wykorzystaniu zasobów transportowych?
 • Jakie korzyści dla menedżerów wynikają z wyróżnienia Centrów Kosztów dla rodzajów zasobów transportowych np. środków transportowych w podziale na ciągniki siodłowe, naczepy, samochody transportowe, zespołów pracowniczych w podziale na kierowców, spedytorów i pozostałych pracowników biurowych, systemów informatycznych?
 • W jaki sposób szczegółowość Centrów Kosztów w obszarze transportu wpłynie na pracochłonność ewidencji księgowej? Jak przekonać księgowych do zapewnienia odpowiednio szczegółowych informacji zarządczych?
 • W jaki sposób dobrać nośniki kosztów (klucze podziałowe) do rozliczenia kosztów zasobów transportowych?
 • W jakich jednostkach należy mierzyć poziom wykorzystania zasobów transportowych?
 • Jak kalkulować koszty projektów badawczych w obszarze transportu?
 • Jak przyczynowo-skutkowo rozliczać koszty zasobów transportowych:

o        grup pracowniczych (np. kierowców, spedytorów),

o        środków transportu,

o        usług obcych transportowych i spedycyjnych.

 • Jak przyczynowo-skutkowo rozliczać koszty zasobów współdzielonych działalności transportowej? (np. pracowników działów utrzymania ruchu / mechaników, systemów informatycznych, budynków, mediów).
 1. Case: projektowanie procesowego układu kosztów działalności transportowej

Wiarygodna wycena procesów transportowych w połączeniu z możliwością monitorowania skutków wprowadzonych zmian wspiera menedżerów w podejmowaniu decyzji dotyczących optymalizacji działalności i usprawnień procesów transportowych. Coraz częściej menedżerowie stawiają cele na poziomie realizowanych operacji transportowych, aby poznać korzyści i konsekwencje finansowe wynikające ze zmiany sposobu wykonywania procesów transportowych.

Identyfikacja i prawidłowa wycena operacji transportowych oraz zależności występującymi między zasobami wykonującymi te operacie zwiększa efektywność wdrożenia Lean Logistics i ułatwia opracowanie oraz realizacje strategii outsourcingu procesów transportowych.

Podczas Case Study uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:

 • Jak prawidłowo kalkulować koszty i rentowność kontraktów / zleceń transportowych?
 • Jak przyczynowo-skutkowo kalkulować koszty transportowej obsługi klientów?
 • Z jaką szczegółowością definiować i wyceniać procesy transportowe, aby informacja zarządcza była przydatna do optymalizacji i usprawnień?
 • W jaki sposób prawidłowo kalkulować koszty procesów transportowych?
 • W jaki sposób szczegółowość informacji o zasobach transportowych wpływa na możliwość prawidłowej i wiarygodnej wyceny procesów transportowych?
 • W jaki sposób zapewnić sobie informacje wpierające podejmowanie decyzji dotyczących outsourcingu procesów transportowych?
 • W jakich jednostkach należy mierzyć poziom efektywności poszczególnych procesów transportowych?
 • W jaki sposób dobrać nośniki kosztów (klucze podziałowe) do rozliczenia kosztów działań / operacji transportowych?

Jak przyczynowo-skutkowo rozliczyć koszty procesów transportowych (np. organizacja transportu własnego i obcego, transport pełnopojazdowy i drobnica), aby odzwierciedlić zróżnicowanie obsługi transportowej klientów?

 1. Case: projektowanie rozliczenia kosztów transportowej działalności pomocniczej

Prawidłowa wycena zasobów, procesów i kontraktów transportowych wymaga przyczynowo-skutkowego rozliczenia kosztów transportowej działalności pomocniczej. W efekcie menedżerowie dysponują informacją o pełnych kosztach zasobów i procesów transportowych oraz otrzymują dane wspierające podejmowanie decyzji Make or buy w zakresie zarządzania kosztami utrzymania ruchu oraz obsługi informatycznej w obszarze transportu.

Podczas Case Study uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:

 • Jakie korzyści płyną z prawidłowego rozliczenia zasobów współdzielonych działalności transportowej? (np. systemów informatycznych, budynków).
 • Jakie korzyści płyną z wydzielenia i przyczynowo-skutkowego rozliczenia działań wspierających (usług wewnętrznych) w obszarze transportu? (np. remontowania i przeglądów środków transportu, serwisu systemów informatycznych, obsługi kadrowej pracowników).
 • Jak wycena działań wspierających w obszarze transportu wspiera podejmowanie decyzji o outsourcingu zasobów i procesów transportowych?
 1. Case: określanie potencjałów dla zasobów transportowych (potencjalnych zdolności wytwórczych).

Podczas Case Study uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:

 • Czym są koszty niewykorzystanych zasobów transportowych i co oznacza dla menedżera występowanie tych kosztów?
 • Jakie negatywne konsekwencje dla menedżerów powoduje pominięcie kalkulacji kosztów niewykorzystanych zasobów transportowych?
 • W jakich jednostkach mierzyć poziom dostępności i wykorzystania zasobów transportowych, aby dostarczyć sobie rzetelnych i wiarygodnych informacji do zarządzania wielkością posiadanych zasobów?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby prawidłowo i wiarygodnie wyznaczać koszty niewykorzystanych zasobów transportowych?
 1. Podsumowanie