Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AKADEMIĘ CONTROLLINGU Sp. z o.o.

1. Przez wydarzenia rozumie się:

 1. Szkolenia otwarte
 2. Szkolenia zamknięte (dedykowane pracownikom jednego przedsiębiorstwa)
 3. Konferencje
 4. Kongres Controlling Intelligence Adventure
 5. Spotkania Regionalnych Grup Roboczych Międzynardowego Stowarzyszenia Controllerów ICV (Internationaler Controller Verein)

2. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do wydarzenia i dostosowania się do jego postanowień.

3. Organizatorem jest Akademia Controllingu Sp. z o.o.

4. Przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego faksem bądź pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

5. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych wydarzeń.

6. Wszystkie ceny podawane w ofercie wydarzeń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie oświadczenia, które przesyłane jest na adres e-mail na indywidualną prośbę.

7. Najpóźniej na 6 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące wydarzenia. W przypadku potwierdzenia wydarzenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne oraz prośba o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 6 dni przed wydarzeniem, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń.

8. Rezygnacji bezkosztowej z uczestnictwa w wydarzeniu (nie dotyczy szkoleń wyjazdowych tj. kiedy po stronie Organizatora jest zapewnienie pobytu tj. nocleg, wyżywienie w trakcie trwania wydarzenia) mogą Państwo dokonać na 21 dni przed wydarzeniem. W przypadku rezygnacji po tym terminie Organizator pobierze następujące opłaty:

 • 50% ceny wydarzenia w przypadku rezygnacji do 6 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia
 • 100% ceny wydarzenia w przypadku rezygnacji poniżej 6 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia

9. Odwołanie zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

10. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Controllingu.

11. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

12. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia wydarzenia oraz wysłana w mailu wraz z informacjami organizacyjnymi na wskazany adres e-mail (nie dotyczy sektora publicznego i szkoleń z dofinansowaniem unijnym) .

13. Po zrealizowanym wydarzeniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana pocztą tradycyjną.

14. Wpłaty należy dokonać na konto Akademii Controllingu po otrzymaniu potwierdzenia udziału w wydarzeniu. W tytule przelewu prosimy umieścić nr faktury. W przypadku sektora publicznego oraz szkoleń z dofinansowaniem unijnym akceptujemy płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu.

15. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 3 dni robocze przed terminem wydarzenia.

16. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia najpóźniej na 6 dni roboczych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.

18. Uczestnicy w ostatnim dniu szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Akademii Controllingu.

19. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom wydarzeń chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

20. Zasady składania reklamacji:

 1. reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy info@akademiacontrollingu.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia wydarzenia,
 2. reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania,
 3. reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), nazwę i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie,
 4. powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Akademii Controllingu
 5. reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób, wobec których Akademia Controllingu ma roszczenia finansowe.

21. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach i filmach wykonanych podczas wydarzeń organizowanych przez Akademię Controllingu Sp. z o.o.. Zdjęcia i filmy będą wykorzystywane do publikacji w mediach (na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych) w celach marketingowych.

22. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Akademia Controllingu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-896), ul. Towarowa 35/403A. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

Zapisy zgodne z wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 opublikowanymi przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym

23. W przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika wydarzenia zakażenia koronawirusem organizator będzie działał zgodnie z procedurą (Załącznik 1 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia)

24. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracowników / obsługi wydarzenia organizator będzie działał zgodnie z procedurą (Załącznik 2 Procedura zapobiegawcza w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracowników obsługi wydarzenia)

25. W przypadku gdy w kraju wprowadzone zostaną obostrzenia zabraniające organizacji spotkań, szkoleń, konferencji i kongresów organizator zastrzega sobie prawo reorganizacji zaplanowanego wydarzenia. Wydarzenie może być zorganizowane w 100% online, wszystkie zgłoszenia na wydarzenie zachowują swoją ważność w formie online.