Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Zarządzanie i optymalizacja kosztów procesów logistycznych – jak skutecznie zarządzać kosztami logistyki

Opis

Coraz większy stopień informatyzacji przedsiębiorstw oraz dostęp do szczegółowych informacji operacyjnych i finansowych sprawia, że przedsiębiorstwa zaczynają prowadzić co raz bardziej szczegółowe przyczynowo-skutkowe rachunki kosztów.

Zobacz jako to robią najlepsi!
Przedstawiany na szkoleniu zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK) wpisuje się w najnowszy nurt światowych badań nad rachunkiem kosztów, gdzie istotą jest integracja założeń niemieckiego rachunku Grenzplankostenrechnung (GPK) i amerykańskiego activity based costing (ABC) w ramach jednego, zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów.

Koncepcja ZPRK to połączenie szczegółowej informacji o zasobach, ich kosztach i wykorzystaniu z informacją na temat kosztów oraz efektywności działań i procesów w sposób zapewniający przyczynowo-skutkowe rozliczanie kosztów oraz wysokie walory interpretacyjne informacji wynikowej. Aktualnie, zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów rekomendowane jest przez uznane stowarzyszenia księgowych, autorytety finansów oraz wiodące organizacje controllerów (Institute of Management Accountants – IMA), księgowych (Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC)) i przedsiębiorstw (Consortium of Advanced Management International (CAM-I )).

Szkolenie oparte jest na doświadczeniach wdrożeniowych zasobowo-procesowego rachunku kosztów w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach logistycznych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, w których koszty logistyki stanowią istotną część ponoszonych kosztów.

Szkolenie łączy ze sobą aspekty wykładu z aktywnym udziałem uczestników podczas realizowanego Case Study. Celem części teoretycznej jest wprowadzenie uczestników w tematykę nowoczesnego podejścia do zarządzania kosztami zasobów i procesów logistycznych. Cechą charakterystyczną szkolenia jest wykorzystanie metody Learning by design. Podczas praktycznej części uczestnicy zmierzą się z problemami występującymi w przedsiębiorstwie logistyczno-usługowym LOGIS S.A.

Przykłady bazujące na doświadczeniach wdrożeniowych wykazują wady tradycyjnego podejścia do rachunku kosztów w obszarze logistyki. W trakcie Case Study uczestnicy podzieleni na kilka grup projektują zasobowo-procesowy rachunek kosztów, który zakłada modelowanie organizacji w sposób odzwierciedlający przyczynowo-skutkowe relacje zachodzące między:

Zdobądź przewagę konkurencyjną dostarczając swojej organizacji wiarygodnych i łatwo weryfikowalnych danych wpierających optymalizowanie:

Szkolenie adresowane jest do:

 • kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla zajmującej się tematyką zarządzania logistyką, magazynami, transportem, zaopatrzeniem,
 • pracowników Działów Controllingu i Księgowości firm logistycznych oraz firm produkcyjnych, handlowych i usługowych w których koszty logistyki mają istotne znaczenie,
 • osób zainteresowanych tematyką zarządzania kosztami logistyki.

Grupy docelowe szkolenia:

1. Menedżerowie Logistyki
2. Menedżerowie i Kierownicy Magazynów
3. Menedżerowie i Kierownicy Działu Transportu
4. Menedżerowie i Kierownicy Działu Zakupów
5. Menedżerowie i Kierownicy Działu Zaopatrzenia
6. Pracownicy Działów Controllingu
7. Pracownicy Działu Księgowości

Dynamiczne zmiany w otoczeniu wywołane rozwojem technologii i informatyzacji, rosnącymi wymaganiami klientów i wysoką konkurencją tworzą zapotrzebowanie na precyzyjne i wiarygodne informacje zasobach i procesach logistycznych realizowanych w przedsiębiorstwie.

Tradycyjne rachunki kosztów opracowane na początku XX wieku nie są w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez współczesne realia. Zaprojektuj rachunek kosztów odzwierciedlający sposób funkcjonowania Twojej organizacji. Zdobądź przewagę konkurencyjną i zarządzaj na podstawie wiarygodnych i łatwo weryfikowalnych informacji, które staną się podstawą do:

 • podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych,
 • oceny rezultatów wprowadzanych usprawnień,
 • wyznaczania i monitorowania poziomu wykonania celów zarządczych na poziomie zarówno posiadanych zasobów i realizowanych procesów logistycznych, ale i oferowanych produktów, usług i obsługiwanych klientów.

Learning by design

Za pomocą Case Study przedsiębiorstwa logistycznego LOGIS S.A. poznaj zasady projektowania nowoczesnych rachunków kosztów w obszarze logistyki, rekomendowanych przez największe na świecie organizacje controllerów i księgowych. Wykorzystaj doświadczenia wdrożeniowe trenera i poznaj alternatywne rozwiązania konkretnych zagadnień oraz dobre praktyki stosowane obecnie w zakresie zarządzania kosztami logistyki.

Szkolenie zainspiruje Cię do zmiany obecnego podejścia do zarządzania kosztami w obszarze logistyki i zaprojektowania rachunku kosztów, który dostarczy informacji o:

 • Kosztach całkowitych i jednostkowych oraz potencjale i wykorzystaniu posiadanych zasobów logistycznych:
  • pracowników np. magazynierów, operatorów wózków widłowych, kierowców,
  • hal magazynowych z wyodrębnieniem ich poszczególnych stref np. rozładunku, składowania, kompletacji, załadunku,
  • maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach magazynowanych np. regałów, systemów transportu automatycznego, wózków widłowych, owijarek palet, linii kompletacji,
  • floty samochodowej wykorzystywanej do transportu wewnętrznego i zewnętrznego,
  • usług obcych (outsourcing),
  • zasobów logistycznej działalności pomocniczej np. akumulatorowni, pracowników utrzymania ruchu, serwisu wózków widłowych, mechaników.
 • Kosztach całkowitych i jednostkowych oraz efektywności realizowanych procesów logistycznych:
  • magazynowych np. przyjmowanie dostaw, składowanie, kompletowanie zamówień, kontrolowanie skompletowanych zamówień, załadowywanie dostaw,
  • transportowych np. transportowanie do klientów, transportowanie materiałów, surowców, półfabrykatów do organizacji (zaopatrzenie), transport wewnętrzny (w ramach organizacji np. przewożenie wyrobów do strefy składowania), organizacja transportu własnego i obcego (spedycja)
  • pomocniczych procesów działalności logistycznej np. remontowanie i przeglądy okresowe (np. wózków widłowych, regałów, systemów automatycznego transportu), ładowanie akumulatorów elektrycznych wózków widłowych.
 • Rentowności realizowanych usług logistycznych (np. transportowych, magazynowych).
 • Wpływu obszaru logistyki na rentowność sprzedawanych produktów w firmach produkcyjnych i handlowych.
 • Kosztach obsługi logistycznej klientów.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności projektowania rachunku kosztów, którego zadaniem jest dostarczenie wiarygodnych informacji wspierających podejmowanie decyzji w zakresie:

 • optymalizacji i usprawniania procesów logistycznych, magazynowych, transportowych,
 • dostosowania poziomu i kosztów posiadanych zasobów logistycznych do rozmiarów prowadzonej działalności,
 • outsourcingu zasobów i procesów logistycznych.

Ideą szkolenia jest przekazanie wiedzy za pomocą przykładów pochodzących z opracowanego Case Study, aby jak najlepiej przygotować i przekonać uczestników do zmiany sposobu zarządzania kosztami logistyki poprzez zmianę podejścia do rachunku kosztów. Cechą charakterystyczną szkolenia jest możliwość odniesienia Case Study i przekazywanych treści do sytuacji z jakimi uczestnicy spotykają się na co dzień w swoich organizacjach.

1. Model 12 Poziomów Dojrzałości Rachunku Kosztów (IFAC) a zarządzanie kosztami logistyki (Logistics Costing)

Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC) w 2009 roku opublikowała Model 12 Poziomów Dojrzałości Rachunku Kosztów, którego celem jest ocena stopnia zaawansowania posiadanego rachunku kosztów.

Podczas zajęć model wykorzystywany jest do oceny przydatności i jakości informacji finansowych i operacyjnych generowanych przez różne koncepcje rachunku kosztów o zasobach i procesach logistycznych. Uczestnicy mają możliwość oceny na jakim poziomie znajduje się rachunek kosztów stosowany w ich organizacjach oraz jaki potencjał informacyjnych oferują nowe nowoczesne koncepcje rachunku kosztów.

2. Istota zasobowo-procesowego rachunku kosztów w logistyce

Sposób przedstawiania menedżerom informacji o kosztach logistyki ma znaczenie. W nowoczesnych koncepcjach rachunku kosztów nie chodzi wyłącznie o samo policzenie kosztów logistyki, ale również zaprezentowanie informacji wynikowych w sposób zwiększający skuteczność podejmowanych decyzji.

Przedstawianie informacji kosztowych w ujęciu posiadanych zasobów logistycznych oraz wykonywanych przez te zasoby procesów i działań logistycznych w sposób automatyczny kieruje menedżerów do myślenia w kategoriach usprawnień, a nie wyłącznie cięcia kosztów.

Wykorzystanie zasobowo-procesowego rachunku kosztów sprawia, że w przedsiębiorstwie pojawia się wiarygodna i transparentna informacja zarówno o kosztach zasobów, jak i procesów logistycznych.

3. Case: projektowanie zasobowego układu kosztów działalności logistycznej

Współcześni menedżerowie stają przed zadaniem dopasowania poziomu dostępności oraz kosztów posiadanych zasobów logistycznych do rozmiarów prowadzonej działalności. W nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach rachunek kosztów jest narzędziem wspomagającym menedżerów wiarygodnymi danymi kosztowymi i operacyjnymi.

Odpowiednio szczegółowa informacja o kosztach i dostępności posiadanych zasobów logistycznych jest podstawą do bardziej precyzyjnego planowania zapotrzebowania na zasoby oraz budżetowania ich stawek kosztowych. Rzetelna wycena zasobów logistycznych przedsiębiorstwa warunkuje prawidłowe określenie kosztów logistycznej obsługi klientów, co przekłada się na decyzje o opłacalności realizacji kontraktów logistycznych.

Podczas Case Study uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:

 • Jak zaprojektować układ Centrów Kosztów logistyki, aby zapewnić sobie odpowiednio szczegółowe informacje do zarządzania kosztami i wykorzystaniem zasobów logistycznych?
 • Z jaką szczegółowością ewidencjonować ponoszone koszty, aby zapewnić sobie dostęp do dostatecznie wiarygodnych informacji?
 • W jaki sposób szczegółowość Centrów Kosztów wpływa na jakość generowanych informacji o kosztach i wykorzystaniu zasobów logistycznych?
 • Jakie korzyści dla menedżerów wynikają z wyróżnienia Centrów Kosztów dla rodzajów zasobów logistycznych np. wózki widłowe elektryczne, gazowe, czołowe, boczne, unoszące, zespoły pracownicze, budynki magazynowe?
 • W jaki sposób szczegółowość Centrów Kosztów w obszarze logistyki wpłynie na pracochłonność ewidencji księgowej? Jak przekonać księgowych do zapewnienia odpowiednio szczegółowych informacji zarządczych?
 • W jaki sposób dobrać nośniki kosztów (klucze podziałowe) do rozliczenia kosztów zasobów logistycznych?
 • W jakich jednostkach należy mierzyć poziom wykorzystania zasobów logistycznych?
 • Jak kalkulować koszty projektów badawczych w obszarze logistyki?
 • Jak przyczynowo-skutkowo rozliczać koszty zasobów logistycznych:
  • grup pracowniczych (np. magazynierów, operatorów wózków widłowych, kierowców transportu),
  • poszczególnych maszyn i urządzeń (np. owijarek palet, wózków widłowych, linii kompletacji),
  • środków transportu.
 • Jak przyczynowo-skutkowo rozliczać koszty zasobów współdzielonych działalności logistycznej (np. mediów, pracowników działów utrzymania ruchu, hal magazynowych),

4. Case: projektowanie procesowego układu kosztów działalności logistycznej

Wiarygodna wycena procesów logistycznych w połączeniu z możliwością monitorowania skutków wprowadzonych zmian wspiera menedżerów w podejmowaniu decyzji dotyczących optymalizacji działalności i usprawnień procesów logistycznych. Coraz częściej menedżerowie stawiają cele na poziomie realizowanych operacji logistycznych, aby poznać korzyści i konsekwencje finansowe wynikające ze zmiany sposobu wykonywania procesów logistycznych.

Identyfikacja i prawidłowa wycena operacji logistycznych oraz zależności występującymi między zasobami wykonującymi te operacie zwiększa efektywność wdrożenia Lean Logistics i ułatwia opracowanie oraz realizacje strategii outsourcingu procesów logistycznych.

Podczas Case Study uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:

 • Jak prawidłowo kalkulować koszty i rentowność kontraktów / zleceń logistycznych i transportowych?
 • Jak przyczynowo-skutkowo kalkulować koszty logistycznej obsługi klientów?
 • Z jaką szczegółowością definiować i wyceniać procesy logistyczne, aby informacja zarządcza była przydatna do optymalizacji i usprawnień?
 • W jaki sposób prawidłowo kalkulować koszty procesów logistycznych?
 • W jaki sposób szczegółowość informacji o zasobach logistycznych wpływa na możliwość prawidłowej i wiarygodnej wyceny procesów logistycznych?
 • W jaki sposób zapewnić sobie informacje wpierające podejmowanie decyzji dotyczących outsourcingu procesów logistycznych?
 • W jakich jednostkach należy mierzyć poziom efektywności poszczególnych procesów logistycznych?
 • W jaki sposób dobrać nośniki kosztów (klucze podziałowe) do rozliczenia kosztów działań / operacji logistycznych?
 • Jak przyczynowo-skutkowo rozliczyć koszty procesów logistycznych (np. pryzmowania dostaw, składowania, kompletowania zamówień, transportowania do klientów), aby odzwierciedlić zróżnicowanie obsługi logistycznej klientów?

5. Case: projektowanie rozliczenia kosztów logistycznej działalności pomocniczej

Prawidłowa wycena zasobów, procesów i kontraktów logistycznych wymaga przyczynowo-skutkowego rozliczenia kosztów logistycznej działalności pomocniczej. W efekcie menedżerowie dysponują informacją o pełnych kosztach zasobów i procesów logistycznych oraz otrzymują dane wspierające podejmowanie decyzji Make or buy w zakresie zarządzania kosztami utrzymania ruchu w obszarze logistyki.

Podczas Case Study uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:

 • Jakie korzyści płyną z prawidłowego rozliczenia zasobów współdzielonych działalności logistycznej? (np. mediów, hal i stref magazynowych, systemów WMS, akumulatorowni).
 • Jakie korzyści płyną z wydzielenia i przyczynowo-skutkowego rozliczenia działań wspierających (usług wewnętrznych) w obszarze logistyki? (np. remontowania wózków widłowych, przeglądów okresowych regałów magazynowych, konserwacji systemów automatycznego transportu).
 • Jak wycena działań wspierających w obszarze logistyki wspiera podejmowanie decyzji o outsourcingu zasobów i procesów logistycznych?

6. Case: określanie potencjałów dla zasobów logistycznych (potencjalnych zdolności wytwórczych).

Podczas Case Study uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:

 • Czym są koszty niewykorzystanych zasobów logistycznych i co oznacza dla menedżera występowanie tych kosztów?
 • Jakie negatywne konsekwencje dla menedżerów powoduje pominięcie kalkulacji kosztów niewykorzystanych zasobów logistycznych?
 • W jakich jednostkach mierzyć poziom dostępności i wykorzystania zasobów logistycznych, aby dostarczyć sobie rzetelnych i wiarygodnych informacji do zarządzania wielkością posiadanych zasobów?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby prawidłowo i wiarygodnie wyznaczać koszty niewykorzystanych zasobów logistycznych?

7. Podsumowanie

Norbert Kołodziejczak, konsultant ABC Akademia

 • Menedżer i wykonawca projektów związanych z audytowaniem i wdrażaniem koncepcji nowoczesnych rachunków kosztów takich jak ZPRK/RCPA/ABC/TD-ABC w przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych i usługowych.
 • Menedżer i wykonawca projektów konsultingowo-wdrożeniowych w oprogramowaniu Doctor Coster®.
 • Menedżer i wykonawca projektów związanych z wdrażaniem i opracowaniem koncepcji raportowania z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence.
 • W ramach projektów i szkoleń w ABC Akademia oraz Akademii Controllingu współpracował m.in. z: LOTOS KOLEJ, GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW, CERAMIKA TUBĄDZIN, HANPLAST, SUN GARDEN, KOMPUTRONIK, PRESS SERVICE, MASTERPRESS.