Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

TPM – nowe podejście do zarządzania utrzymaniem ruchu

Opis

Przedmiotem szkolenia jest ciągłe doskonalenie czynności przy konserwacji urządzeń oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w systemie utrzymania ruchu jak i również wzrosty efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń produkcyjnych poprzez wykorzystanie współczynnika efektywności pracy linii technologicznej czy gniazda produkcyjnego.

Na zajęciach zostaną przedstawione zasady, metody i narzędzia, wykorzystywane w programie Kompleksowego Utrzymania Maszyn TPM (ang. Total Productive Maintenance).

Program TPM jest z powodzeniem wdrażany jest od wielu lat w przedsiębiorstwach japońskich i amerykańskich, gdzie przynosi znaczące korzyści finansowe.

Szkolenie adresowane jest do:

 • personelu wszystkich szczebli zarządzania produkcją
 • personelu działu utrzymania ruchu
 • kierowników działów produkcyjnych
 • operatorów linii produkcyjnych lub gniazd produkcyjnych
  personelu działów jakości

Celem szkolenia jest:

 • zaznajomienie uczestników z zasadami TPM (Total Productive Maintenance), metodologią zarządzania obszarem roboczym 5S, kontrolą wskaźnika produktywności maszyn i urządzeń OEE
 • przekazanie umiejętności z zakresu wzrostu elastyczności – dostosowywania się do zmiennych potrzeb Klienta, szybszych dostaw z dobrą jakością, zmniejszenia czasów przestojów i kosztów produkcji,
 • zwiększenia konkurencyjności, opracowywania instrukcji i standardów czyszczenia maszyn, wykorzystywania współczynnika OEE do obliczanie premii, redukcji błędów i wad produktów, awarii maszyn i urządzeń, czasu uruchamiania i regulacji maszyn

TPM – nowe podejście do zarządzania utrzymaniem ruchu

Program:

Dzień 1 (10:00 – 17:00)

1. Wstęp do produktywności

2. Co oznacza „Lean Manufacturing”

a. Wprowadzenie

b. Historia powstania Lean Manufacturing

3. Czym jest TPM – totalne zarządzanie utrzymaniem ruchu

a. Historia zarządzania

b. Rozwój koncepcji TPM

 • Breakdown Maintenence, Preventive Maintenanc., Productive Maintenance, TPM

c. Cele TPM

4. Określenie strategii TPM dla firmy

a. Wybór obszarów, w których nastąpi wdrożenie Systemu TPM

b. Przedstawienie stanu obecnego

c. Rola i zadania Zespołu wdrażającego System TPM

5. Rola Działu Utrzymania Ruchu oraz Autonomos Maintenance

6. Sześć głównych strat – sposób kalkulacji, wzory i przykłady

a.    Analiza strat
b.    Działania celem eliminacji strat

Dzień 2 (09:00 – 15:30)

1. Wskaźnik efektywność wykorzystania czasu pracy maszyn – OEE

a. Wykorzystanie współczynnika OEE do obliczania premii

2. Metodologia wdrażania Systemu TPM

a. Wybór lidera

b. Edukacja Załogi

c. Wizualizacja wyników

3. Przedstawienie i omówienie poszczególnych filarów wchodzących w skład TPM

a. Omówienie formularzy, instrukcji oraz standardów potrzebnych do funkcjonowania Systemu TPM

b. Standardy czyszczenie i konserwacji

4. Wprowadzenie do technik wykorzystywanych w TPM

 • 5”S”, JiT, SMED (skrócenie czasu przezbrojenia), kaizen, lekcja jednotematyczna – One Point Lessen, matryca umiejętności

5. System 5 S 

 • organizowania miejsca pracy, współpracujący z elementami Systemu TPM

6. Kaizen

 • zasada ciągłego usprawniania przez małe grupy pracownicze.

Adam Łazarski MBA

Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Od siedemnastu lat zawodowo zajmuje się realizowaniem projektów reorganizacyjnych z zakresu zagadnień logistyki i planowania produkcji zgodnie z APICS®, tematyki Project Management zgodnie z PMBOK®, jak i Lean Manufacturing-Office.

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku od realizacji projektów wdrożeniowych systemu klasy ERP – IFS. Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami systemu SAP. Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Zawodowo prowadzi również tematy dostosowywania elementów metodyki oferowanej przez PMI® – do wymagań konkretnych przedsiębiorstw. Jest autorem wielu pomysłów usprawniających pracę Project Manager’a – rozwiązań informatycznych, dot. metod dokumentacji i komunikacji, jak i „czysto” organizacyjnych.
Przynależy do PMI®, gdzie publikuje – oddział PMI® Monachium. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autor wielu cykli dydaktycznych dla polskich i zagranicznych firm doradczo – szkoleniowych. Ma udokumentowaną z realizację w okresie trzynastu lat ponad 750’u usług doradczych i szkoleniowych. Od 1999 roku wiodący konsultant w zakresie zarządzania projektami, jak i logistyki. Prelegent i moderator na konferencjach krajowych, jak i prelegent na konferencjach międzynarodowych.