Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Sales and Operations Planning (SOP) – zintegrowane i strategiczne zarządzanie biznesem

Opis

Sales and Operations Planning (SOP) jest narzędziem planistycznym stosowanym przez nowoczesne przedsiębiorstwa; narzędziem, które integruje zespół pracowników reprezentujących różne działy, jak i np. odrębne lokalizacje firmy. Strategia produkcji, zakupów, sprzedaży, marketingu i finansów poddawana jest stopniowej i systematycznej integracji.

Realizacja planowania operacji i sprzedaży wymaga zaangażowania pracowników wielu działów, co wydatnie wpływa na poprawę komunikacji i przyczynia się do wzrostu odpowiedzialności za: jakość prognoz, planów sprzedaży, jak i zobowiązań produkcji i zakupów, co do wykonalności planu.

SOP staje się również „pomostem” między strategicznym planowaniem biznesu, a działaniami o charakterze operacyjnym. Jest również doskonałym narzędziem integrującym planowanie w rozproszonej grupie zakładów produkcyjnych.

Korzyści dla uczestników:

 • poznanie dobrych praktyk tworzenia systemów prognozowania i planowania sprzedaży w ramach SOP,
 • opanowanie ilościowych i jakościowych metod stosowanych w prognozowaniu i planowaniu,
 • podniesienie poziomu satysfakcji klienta i redukcja błędnego poziomu zapasów,
 • nabycie umiejętności koordynacji pracy między działami firmy poprzez SOP,
 • integracja danych z POS’ów (punkty sprzedaży) w ramach planowania potrzeb dystrybucji (DRP),
 • zrozumienie zasad prowadzenia audytu procesów SOP,
 • poznanie głównych czynników mających wpływ na sukces lub porażkę w stosowaniu planowania operacji i sprzedaży – przykłady z życia,
 • zrozumienie powiązań SOP z innymi zadaniami planistycznymi np. MPS – głównym harmonogramem produkcji i zakupów,
 • poprawa współpracy między działami poprzez praktyczne używanie wskaźnika ATP (dostępne do obiecania),
 • zaangażowanie pracowników, szefostwa różnych działów w poszczególne zadania/etapy prac SOP – redukcja ryzyka pracy w „odrębnych silosach”.

Celem szkolenia jest warsztatowe przećwiczenie przez uczestników – ilościowych i jakościowych metod tworzenia planów operacji i sprzedaży. Metody te są poznawane na przykładach indywidualnie działających przedsiębiorstw, jak i koordynujących planowanie sprzedaży w ramach łańcucha dostaw. Prognozy i plany sprzedaży wykorzystywane są do ustalenia działań w całym zakresie prac przedsiębiorstwa.

Nacisk położony jest na poprawę dokładności tworzonych planów sprzedaży – maksymalizację wskaźników obsługi klienta i minimalizację powiązanych kosztów logistycznych.

Dzień 1

1.Wprowadzenie do procesu przepływu i przetwarzania informacji: 

 • rola prognozowania i planowania sprzedaży w łącznym procesie planowania działalności przedsiębiorstwa,
 • obiektywne przyczyny dla realizacji prognozowania – „światy” Pull i Push,
 • spójne i rozbieżne cele wewnątrz i na zewnątrz firmy,
 • prognoza i plan sprzedaży, jako podstawa procesu obsługi klienta.

2.Strategiczne zarządzanie zasobami:

 • główne strategie wytwórcze,
 • elastyczność i klasyfikacja procesów produkcyjnych,
 • strategie ETO, MTO, ATO, MTS, CTO, MC – konsekwencje dla łańcucha dostaw.

3.Integracja planowania strategicznego i procesów planistycznych wewnątrz SOP – ogólnie:

 • SOP – plan operacji i sprzedaży,
 • SP i PP – plan sprzedaży i plan produkcji,
 • RP/RRP – planowanie zapotrzebowania na zasoby,
 • MPS – główny harmonogram produkcji i zakupów,
 • RCCP – zgrubne planowanie zdolności („wąskie gardła”).

4.SOP – planowanie operacji i sprzedaży:

 • SOP jako narzędzie strategicznego zarządzania biznesem, realizacji biznes planu,
 • rozwiązania typu DRP (planowanie potrzeb dystrybucji),
 • popyt utracony,
 • popyt zależny i niezależny,
 • organizacja zespołu SOP,
 • częstotliwość pracy nad SOP,
 • definiowanie rodzin/grup produktów/asortymentowych, ilość poziomów, zasady podziału,
 • formułowanie SP – planu sprzedaży i PP – planu produkcji/zakupów (produkty SOP),
 • cztery strategie łączenia i realizacji planu sprzedaży i produkcji/zakupów,
 • granica popytu i planowania (horyzont planistyczny),
 • unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP i wykorzystanie go jako narzędzia
 • łączącego procesy planowania różnych działów,
 • rola marketingu i działu handlowego,
 • rozwijanie, audytowanie, doskonalenia i walidowanie procesu SOP.

5.Beer Game – symulacja pracy poszczególnych podmiotów łańcucha dostaw dla uzyskania maksymalnego poziomu trafności planu sprzedaży (uzyskany udział w rynku i satysfakcja klienta), przy jednocześnie najmniejszym błędnym poziomie zapasu. Użycie w prognozowaniu analizy ilościowej i jakościowej. Cel to wykazanie, jak jakość przepływu informacji wpływa na możliwość wykonania procesu SOP.

 • identyfikacja czynników podnoszących koszty,
 • propozycja rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych,
 • agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (przyczyny sukcesów i porażek).

Dzień 2
1.Omówienie wyników warsztatu Beer Game:

 • konsekwencje braku identyfikacji popytu niezależnego i zależnego,
 • występowanie efektu Forestera, czyli tzw. efektu bicza w praktyce prognozowania,
 • skutki dla przedsiębiorstwa, jak i dla całego łańcucha dostaw,
 • prezentacja tzw. „Bullwhip Effect” i jego wpływ na SOP,
 • sposoby ograniczania efektu Forestera.

2.Zastosowanie wybranych metod analizy ilościowej w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży (przykłady):

 • zasady pracy z modelami matematycznymi np. identyfikacja i obsługa błędu,
 • określenie zakresu i analiza danych historycznych,
 • model naiwny,
 • identyfikacja i potwierdzanie współczynników sezonowości,
 • średnia ruchoma,
 • średnia ważona,
 • wygładzanie wykładnicze,
 • nieciągłe zamówienia (losowe) tzw. szeregi rzadkie,
 • analiza regresji,
 • metoda Z-Chart (wykres Z),
 • kalkulacja poziomu błędu prognozy i wykorzystanie jego w usprawnianiu systemu prognozowania – metody redukcji błędu prognozy.

3.Analiza jakościowa w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży:

 • dlaczego analiza ilościowa sama w sobie nie jest wystarczająca,
 • kiedy krytycznym jest stosowanie analizy jakościowej,
 • analiza jakościowa – metody heurystyczne.

4.SOP i tworzenie MPS – głównego harmonogramu produkcji i zakupów:

 • zależność między PP (planem produkcji – produkt SOP), a MPS,
 • MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta,
 • planowanie potrzeb materiałowych,
 • stosowanie wskaźnika ATP (dostępne do obiecania),
 • planowanie zdolności dostawcy,
 • planowanie zdolności transportowych.

5.Zakończenie zajęć:

 • podsumowanie zajęć, wskazanie źródeł wiedzy, również rekomendowane standardy
 • prowadzenia audytu SOP,
 • wskazanie zasad prowadzenia follow-up dla dalszego rozwoju wiedzy,
 • sesja ocen.

Adam Łazarski MBA

Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Od siedemnastu lat zawodowo zajmuje się realizowaniem projektów reorganizacyjnych z zakresu zagadnień logistyki i planowania produkcji zgodnie z APICS®, tematyki Project Management zgodnie z PMBOK®, jak i Lean Manufacturing-Office.

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku od realizacji projektów wdrożeniowych systemu klasy ERP – IFS. Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami systemu SAP. Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Zawodowo prowadzi również tematy dostosowywania elementów metodyki oferowanej przez PMI® – do wymagań konkretnych przedsiębiorstw. Jest autorem wielu pomysłów usprawniających pracę Project Manager’a – rozwiązań informatycznych, dot. metod dokumentacji i komunikacji, jak i „czysto” organizacyjnych.
Przynależy do PMI®, gdzie publikuje – oddział PMI® Monachium. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autor wielu cykli dydaktycznych dla polskich i zagranicznych firm doradczo – szkoleniowych. Ma udokumentowaną z realizację w okresie trzynastu lat ponad 750’u usług doradczych i szkoleniowych. Od 1999 roku wiodący konsultant w zakresie zarządzania projektami, jak i logistyki. Prelegent i moderator na konferencjach krajowych, jak i prelegent na konferencjach międzynarodowych.