Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Projektowanie i modelowanie zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA)

Opis

Klienci są coraz bardziej wymagający, rynki ulegają podziałowi, skracają się cykle życia produktów i usług, a producenci inwestują w elastyczne technologie cyfrowe. Era masowej produkcji, masowych usług i masowego marketingu została zastąpiona erą elastycznej produkcji i mikro marketingu. To oznacza, że modele biznesowe przedsiębiorstw uległy rewolucyjnym zmianom a same rachunki kosztów zostały w miejscu!

Systemy tradycyjnego rachunku kosztów, jakie zostały opracowane w erze masowej produkcji i ciągle funkcjonujące w przedsiębiorstwach (ponad 100 lat temu!), nie są w stanie już dłużej objaśniać zjawisk zachodzących na współczesnych rynkach. Badania pokazują, że prawie 75% przedsiębiorstw w Polsce stosuje przestarzały rachunek kosztów, który ze względu na swoje założenia istotnie zniekształca wyniki i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji.

Dzisiaj, w czasach ery digitalizacji, możliwości przedsiębiorstw w prowadzeniu zaawansowanych rachunków kosztów znacząco wzrosły. Rozwój systemów controllingowych, coraz większa dostępność szczegółowych danych finansowych i operacyjnych sprawiają, że możliwości służb finansowych znacząco wzrosły.

PRZYCZYNOWO-SKUTKOWO I KOMPLEKSOWO

Realizowane przez nas szkolenie jako jedyne na polskim rynku szkoleń controllingowych oparte jest na zaawansowanej koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA). ZPRK to przejaw najnowszego przyczynowo-skutkowego podejścia do rachunku kosztów. Koncepcja ZPRK stanowi podstawę zaawansowanych systemów controllingowych dostarczając prawidłowych informacji zarządczych wspierających:
• Zarządzanie kosztami i wykorzystaniem zasobów,
• Zarządzanie kosztami i efektywnością procesów,
• Zarządzanie kosztami i rentownością produktów i usług,
• Zarządzanie kosztami i rentownością klientów.

Tak szeroki zakres informacyjny koncepcji ZPRK daje podstawy do podejmowania wielu decyzji optymalizacyjnych oraz wspiera zarządzanie wszystkimi obszarami działania organizacji.

ZGODNIE ZE ŚWIATOWYMI TRENDAMI

Aktualnie koncepcja ZPRK to najbardziej kompleksowe, przyczynowo-skutkowe i zaawansowane podejście do rachunku kosztów, które wpisuje się w najnowsze rekomendacje uznanych organizacji controllerów (jak np. ICV, IMA), księgowych (IFAC) czy przedsiębiorstw (CAM-I). Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów to powiązanie niemieckiej koncepcji GPK (Grenzplankostenrachnung) z amerykańskim ABC (Activity Based Costing). Oznacza to, że na szkoleniu pozyskasz wiedzę controllingową, która odniosła sukcesy i jest rozpowszechniana w najlepszych gospodarkach świata.

PRAKTYKA, PRAKTYKA I JESZCZE RAZ PRAKTYKA

Szkolenie ma charakter bardzo praktyczny i opiera się na wielu casach i analizach przypadków zaczerpniętych z branż produkcyjnych, usługowych i handlowych. Podejście to pozwala na spojrzenie na problem controllingu i rachunku kosztów z różnych perspektyw. Casy, które realizowane są podczas szkolenia mają na celu praktyczne przygotowanie uczestników do jak najlepszego przeniesienia efektów szkolenia na własne firmy. Co więcej, pomiędzy stopniami szkolenia uczestnicy realizują własne projekty oparte na swoich przedsiębiorstwach, co jeszcze bardziej przekłada się na wykorzystanie wiedzy pozyskanej na szkoleniu. Podczas szkolenia uzyskasz więcej praktycznej wiedzy na temat rachunku kosztów niż w trakcie całych kursów lub studiów podyplomowych.

PARTNER BIZNESOWY KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Wiele problemów dotyczących prowadzonych w firmach rachunków kosztów wynika z niezrozumienia „finansowo-księgowego” języka przez menedżerów operacyjnych. Sprawia to, że menedżerowie nie ufają generowanym wynikom i nie wykorzystują ich jako podstawy do podejmowania decyzji. Koncepcja ZPRK niweluje ten problem i stanowi wspólny oraz zrozumiały język pomiędzy pionami finansowymi oraz operacyjnymi przedsiębiorstw przede wszystkim ze względu na przyczynowo-skutkowe podejście do rachunku kosztów oraz biznesową logikę prowadzonych w nim wszelkich kalkulacji.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów jest zrozumiały przez menedżerów operacyjnych i zapewnia dostęp do kluczowych danych nie tylko finansowych, ale również operacyjnych. To właśnie dzięki powiązaniu danych finansowych i operacyjnych podejście to pozwala na dużo lepsze odzwierciedlenie działalności biznesowej oraz zrozumienie systemu controllingowego przez menedżerów. Oznacza to, że dzięki koncepcji ZPRK służby finansowe mogą pełnić bardzo pożądaną rolę partnera biznesowego kadry zarządzającej oraz potrafią wspólnym językiem dyskutować i realnie wspierać menedżerów.

GWARANCJA JAKOŚCI – „BEZ EKSPERYMENTÓW”

Koncepcja ZPRK znalazła również uznanie w świecie uniwersyteckim i została wprowadzona do programów nauczania na studiach podyplomowych najlepszych polskich uczelni jak: SGH, UEP, UŁ, SGGW, US. Dowodzi to przede wszystkim wysokiej jakości koncepcji ZPRK oraz metodycznego jej usystematyzowania. Zaawansowane systemy controllingowe muszą być metodycznie uporządkowane i ani Ty dbając o swój rozwój, ani żadna firma nie powinna pozwalać sobie na ryzykowne eksperymenty.

PRAKTYCZNY EFEKT I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Praktyczne podejście do szkolenia, omawiane analizy przypadkówwymiana doświadczeń z uczestnikami, projekt realizowany samodzielnie przez uczestników oraz przemyślany proces szkoleniowy pozwolą uczestnikom tego szkolenia w sposób praktyczny i samodzielny rozwijać nowoczesne rachunki kosztów we własnych przedsiębiorstwach. Szkolenie nastawione jest na uzyskanie jak największych korzyści kompetencyjnych uczestników oraz na praktyczne przeniesienie zdobytej wiedzy do własnych przedsiębiorstw.

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 1. Dyrektorów Finansowych
 2. Dyrektorów Controllingu
 3. Głównych Księgowych
 4. Controllerów
 5. Analityków Kosztów
 6. Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
 7. Kadry kierowniczej i menedżerskiej odpowiedzialnej za zarządzanie kosztami i rentownością w swoich przedsiębiorstwach

W TRAKCIE SZKOLENIE UCZESTNICY POZNAJĄ:

 1. Jakie są zasady projektowania i wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów takich jak Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK), Resource Consumption Accounting (RCA), Grenzplankostenrechnung (GPK) i Activity Based Costing (ABC).
 2. Jakie koncepcje rachunku kosztów rekomendują największe na świecie stowarzyszenia controllerów: Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV), IMA (Institute of Management Accountants), IFAC (International Federation of Accountants), IGC (International Group of Controlling)?
 3. Jakie informacje dostarcza nowoczesny rachunek kosztów w porównaniu z informacjami, jakie generuje tradycyjny rachunek kosztów.
 4. W jaki sposób powinny być prezentowane menedżerom wyniki generowane z rachunku kosztów.
 5. Czy zarządczy rachunek kosztów powinien być odrębny od sprawozdawczego? Od czego zależy konieczność jego wyodrębnienia?
 6. Jak zorganizować optymalny i spójny rachunek kosztów dla całej firmy?
 7. Jaki jest stopień zaawansowania posiadanego przez moje przedsiębiorstwo rachunku kosztów i jaka powinna być strategia jego rozwoju?
 8. Jakie są etapy wdrażania zaawansowanych rachunków kosztów?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu:

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

1. Samodzielnego projektowania i wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów:

 • Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK)
 • Resource Consumption Accounting (RCA)
 • Activity Based Costing (ABC)
 • Grenzplankostenrechnung (GPK)
 • Time Driven ABC
 • Rachunek kosztów stałych i zmiennych
 • Rachunek kosztów niewykorzystanych zasobów i inne

2. Zasad projektowania i wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów ZPRK/ABC/GPK/RCA

3. Wykorzystania Modelu 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów opracowanego przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) do oceny zaawansowania rachunku kosztów

4. Realizacji wdrożeń najnowszych koncepcji rachunku kosztów w dużych i średnich polskich firmach

ZDOBĄDŹ UMIEJĘTNOŚCI:

 1. Zdolność projektowania rachunku kosztów bazującego na najnowocześniejszych koncepcjach rachunkowości zarządczej ZPRK/ABC/GPK/RCA
 2. Zdolność opracowania strategii rozwoju rachunku kosztów przedsiębiorstwa
 3. Samodzielność projektowania Centrów Kosztów Zasobów jako podstawy do wykonywania zaawansowanej kalkulacji kosztów
 4. Umiejętność samodzielnego i trafnego doboru optymalnego rachunku kosztów dla własnej firmy
 5. Umiejętność samodzielnego wykonywania kalkulacji kosztów produktów, klientów procesów i zasobów

1. FILOZOFIA CONTROLLINGU WEDŁUG MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA CONTROLLERÓ (ICV)

Controlling jest procesem zarządczym i jego sednem jest wspólna praca zespołowa menedżerów i controllerów. Proces ten polega na definiowaniu celów, planowaniu i sterowaniu organizacją w taki sposób, aby każdy decydent działał zorientowany na ustalony cel. Filozofia controllingu prezentowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) jest dzisiaj uznawana na całym świecie.

2. PROCES CONTROLLINGOWY I MIEJSCE RACHUNKU KOSZTÓW

Proces controllingowy składa się z 10 procesów głównych a jednym z nich jest rachunek kosztów. Istota i duże znaczenie rachunku kosztów wynika z tego, że stanowi on podstawę do podejmowania wielu decyzji zarządczych dotyczących produktów, klientów, inwestycji, projektów itp. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zakresem procesu controllingowego na podstawie Controlling Proces Model 2.0. Model ten opracowany został przez siostrzaną organizację dla ICV – tj. Interational Group of Controlling (IGC). Jest to jedyne na świecie tak kompleksowe opracowanie zakresu procesu controllingowego.

3. CONTROLLER, KSIĘGOWY I CFO PARTNEREM BIZNESOWYM DZIĘKI WYKORZYSTANIU NOWOCZESNEGO ZASOBOWO-PROCESOWEGO RACHUNKU KOSZTÓW

Sposób przedstawiania informacji kosztowych menedżerom MA ZNACZENIE! W nowoczesnych koncepcjach rachunku kosztów nie chodzi wyłącznie o samo policzenie kosztów, ale również zaprezentowanie informacji wynikowych w sposób zwiększający skuteczność podejmowanych decyzji. Wiele nieporozumień i brak wykorzystania rachunku kosztów przez menedżerów do podejmowania decyzji wynika z jego nieprzyjaznej konstrukcji i oparcia go na „księgowej” terminologii. Rachunek kosztów postrzegany jako narzędzie sterowania przedsiębiorstwem może być wykorzystywany do definiowania celów dotyczących zasobów, procesów, produktów, usług i klientów. Jednak, aby tak się stało musi być oparty na zasadzie przyczynowo-skutkowości i stosować terminologię zrozumiałą zarówno dla finansistów jak i menedżerów. Podczas szkolenia pokazane zostanie w jaki sposób rachunek kosztów może stanowić wspólny oraz zrozumiały język pomiędzy pionami finansowymi oraz operacyjnymi przedsiębiorstw.

4. MODEL 12 POZIOMÓW DOJRZAŁOŚCI RACHUNKU KOSZTÓW (IFAC)

Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC) opublikowała Model 12 Poziomów Dojrzałości Rachunku Kosztów. Celem modelu jest pomoc dyrektorom finansowym, controllerom, księgowym i menedżerom w ocenie stopnia zaawansowania posiadanego rachunku kosztów. Większość przedsiębiorstw w Polsce osiąga poziomy zaawansowania kalkulacji tylko od drugiego do piątego z poziomów zaawansowania. Podczas szkolenia omówione zostaną poszczególne etapy dojrzałości rachunków kosztów, co pozwoli na określenie poziomu dojrzałości rachunku kosztów stosowanego w przedsiębiorstwach uczestników szkolenia. Ocena ta jest doskonałym punktem startowym dla szczegółowego rozpoznawania nowoczesnych rachunków kosztów.

5. STRUKTURA ZASOBOWO-PROCESOWEGO RACHUNKU KOSZTÓW (ZPRK/RCA)

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów jest kompleksowo obejmującym całość przedsiębiorstwa zarządczym rachunkiem kosztów, dostarczającym menedżerom informacji niezbędnych do identyfikowania obszarów nieefektywności oraz potencjalnych usprawnień. Aktualnie rekomendowane na świecie koncepcje rachunku kosztów koncentrują się na dostarczaniu precyzyjnych informacji zarówno o zasobach, realizowanych procesach, jak i o produktach i klientach przedsiębiorstwa. Oznacza to, że nowoczesne koncepcje rachunków kosztów przedstawiają informację w sposób wielowymiarowy, wyraźnie rozróżniając w ramach swojej struktury podstawowe obiekty grupowania kosztów jak: zasoby, działania oraz obiekty kosztowe klientów i produktów.

 

6. ZASOBOWO-PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW (ZPRK/RPCA) – ISTOTA

Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (RPCA – Resource and Process Consumption Accounting) to połączenie silnej kultury niemieckiego controllingu, za którym stoi rygorystyczny i szczegółowy pomiar zużycia zasobów (Grenzplankostenrechnung – GPK) oraz angloamerykańskiej rachunkowości zarządczej, której symbolem jest koncepcja Activity Based Costing – ABC (nastawiona na optymalizację i usprawnianie procesów biznesowych). Ideą przyświecającą wykonanej w ramach Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów integracji jest osiągnięcie efektu synergii i chęć zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb wewnętrznych odbiorców informacji w ramach jednego, kompleksowego i systematycznego zarządczego rachunku kosztów.  Na gruncie amerykańskim zasobowo procesowe podejście do rachunku kosztów rozwija się pod nazwą Resource Consumption Accounting (RCA). Koncepcja RCA jest uznawana przez autorytety dziedziny rachunkowości zarządczej jak: International Federation of Accountants – IFAC, Consortium for Advanced Management International – CAM-I czy Institute of Management Accountants – IMA, za najbardziej zaawansowaną koncepcję rachunku kosztów. Rachunek ten jest w stanie dostarczyć kompleksowej informacji o kosztach i rentowności, skutecznie wspierając podejmowanie decyzji menedżerskich na różnych poziomach zarzadzania przedsiębiorstwem. Podstawą koncepcji ZPRK/RPCA oraz RCA jest przyczynowo – skutkowa kalkulacja kosztów w całym modelu rachunku kosztów oraz silna integracja tego rachunku z systemami operacyjnymi firmy. Zmiany technologiczne w informatyce oraz zwiększenie dostępności danych operacyjnych w przedsiębiorstwach sprawiają, że wdrażanie rachunków kosztów, które jeszcze kilkanaście lat temu uznawane były za zbyt trudne do wdrożenia, dzisiaj mogą być wdrażane samodzielnie i efektywnie przez coraz

7. CENTRA KOSZTÓW ZASOBÓW – ISTOTA, RODZAJE I ZASADY WYODRĘBNIANIA (ZPRK/RCA/GPK)

Aktualnie najbardziej na świecie promowane koncepcje rachunku kosztów, jak Grenzplankostenrechnung – GPK (stosowany przez ponad 60% firm niemieckojęzycznych), czy Resource Consumption Accounting – RCA (metodyka aktualnie uznawana w USA za najbardziej zaawansowaną) promują szczegółowe podejście do analizy kosztów zasobów organizacyjnych stawiając je jako pierwszy z obiektów zarządzania i kalkulacji kosztów. Koncepcja Centrów Kosztów Zasobów w porównaniu z rachunkami kosztów, jakie aktualnie funkcjonują w polskich przedsiębiorstwach można ująć jak 1 do 50. Oznacza to, że aktualnie na świecie promuje się zdecydowanie bardziej szczegółowe podejście do analizy kosztów zasobów niż jest to stosowane w Polsce. Podczas szkolenia zostanie zaprezentowana koncepcja Centrów Kosztów Zasobów i wskazana jej rola we wdrażaniu nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów jak ZPRK, GPK, RCA czy ABC.

8. CASE: ZASOBOWO-PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW CZ.1

Case „Projektowanie zasobowo-procesowego rachunku kosztów nr 1” to część praktyczna szkolenia, gdzie uczestnicy podzieleni na zespoły projektują zaawansowany, przyczynowo skutkowy rachunek kosztów przykładowej firmy. Podczas ćwiczenia omawiane są zasady wyodrębniania centrów kosztów zasobów, działań oraz finalnych i pośrednich obiektów kosztowych. Ćwiczenie to w doskonały sposób pozwala zrozumieć ideę funkcjonowania najbardziej zaawansowanego rachunku kosztów oraz potencjał informacji menedżerskich, jaki jest on w stanie dostarczyć. Przykład obejmuje przedsiębiorstwo produkcyjne oraz przedsiębiorstwo usługowe.

9. KOSZTY STAŁE I ZMIENNE – DEFINIOWANIE STAŁYCH I ZMIENNYCH BEZPOŚREDNICH ELEMENTÓW KOSZTOWYCH (ZPRK/RCA/GPK)

Kluczowym założeniem najbardziej zaawansowanych na świecie rachunków kosztów, jak Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK/RPCA), Grenzplankostenrechnung – GPK, czy Resource Consumption Accounting – RCA, jest podział kosztów zasobów na stałe i proporcjonalne (zmienne). Podział ten daje doskonałą informację menedżerom o zmianach w kosztach krańcowych (marginalnych), jakie wywoływane są zmianami w popycie na produkty i usługi firmy. Podejście to jest zgoła inne od tradycyjnego podziału na koszty stałe i zmienne zwłaszcza w zakresie precyzji określania zmienności kosztów organizacyjnych. Rachunek kosztów zmiennych, oparty na założeniach koncepcji ZPRK/RPCA, dostarcza firmom informacji o elastyczności kosztów zasobów firmy na zmiany w skali produkcji czy skali świadczonych usług. Istota działania nowoczesnych przedsiębiorstw i ich duże uzależnienie w zakresie skali działania od wymagań klientów sprawia, że kluczowym jest utrzymywanie wysokiego udziału kosztów zmiennych w kosztach całkowitych. Pilnowanie zmienności kosztów pozwala firmom bardzo elastycznie dopasowywać swoje koszty do rozmiarów produkcji oraz usług i unikać ponoszenia kosztów niewykorzystanych zasobów.  Rachunek kosztów zmiennych pokazany również będzie jako podstawa do realizacji rachunku marż pokrycia kosztów

10. CASE: PROJEKTOWANIE ZASOBOWO-PROCESOWEGO RACHUNKU KOSZTÓW NR 2

Ćwiczenie to jest drugim podejściem do projektowania zaawansowanego rachunku kosztów, ale w oparciu o przykład z innej branży. Case „Projektowanie zasobowo-procesowego rachunku kosztów” to część praktyczna szkolenia, gdzie uczestnicy podzieleni na zespoły projektują zaawansowany, przyczynowo skutkowy rachunek kosztów przykładowej firmy. Podczas ćwiczenia omawiane są zasady wyodrębniania centrów kosztów zasobów, działań oraz finalnych i pośrednich obiektów kosztowych. Ćwiczenie to w doskonały sposób pozwala zrozumieć ideę funkcjonowania najbardziej zaawansowanego rachunku kosztów oraz potencjał informacji menedżerskich, jaki jest on w stanie dostarczyć. Przykład obejmuje przedsiębiorstwo produkcyjne oraz przedsiębiorstwo usługowe.