Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Planowanie i zarządzanie produkcją w oparciu o MRPII i Lean Manufacturing

Opis

Program szkolenia został przygotowany tak, aby w jak najbardziej przystępny sposób przedstawić standard MRPII (planowania zasobów produkcyjnych) z uwzględnieniem obowiązujących najlepszych praktyk planistycznych i stosowanej ogólnie przyjętej anglo-polskojęzycznej terminologii.

Celem szkolenia jest również przedstawienie koncepcji Lean Manufacturing, potraktowanej tutaj jako zbiór technik mających zapewnić firmie możliwość dalszego rozwoju systemu zarządzania produkcją.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o cykl naprzemiennych wprowadzających wykładów, warsztatów i ćwiczeń.

Uczestnicy w trakcie realizacji programu z planowania produkcji poznają też metody uruchamiania procesu ewolucyjnych zmian w swoich firmach. Takie podejście ma zapewnić nie tylko zdobycie wiedzy, ale również jej łagodną implementację w działaniach przedsiębiorstwa.

Szkolenie adresowane jest do:

  • planistów
  • kierowników
  • szefów i dyrektorów produkcji
  • pracowników działu zakupów
  • pracowników działu sprzedaży chcący przeanalizować metody integracji swoich zadań z planowaniem zasobów wytwórczych i potrzeb materiałowych oraz do osób odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu:

  • metod optymalizacji zdolności produkcyjnych
  • koncepcji Lean Manufacturing
  • nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej
  • standardów MRPII (planowania zasobów produkcyjnych) z uwzględnieniem obowiązujących
  • najlepszych praktyk planistycznych

Planowanie i zarządzanie produkcją w oparciu o MRPII i Lean Manufacturing

Program:

Dzień 1 (10:00 – 17:00)

1. Wprowadzenie do MRPII (planowania zasobów produkcyjnych)
Zaprezentowanie „spojrzenia” MRPII na poszczególne rodzaje procesów wytwórczych i właściwy dobór konkretnych narzędzi planistycznych dla konkretnych przypadków.
a. Klasyfikacja procesów wytwórczych.
b. Przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu lub też do ich kombinacji.
c. Zaprezentowanie głównych narzędzi planistycznych (planowanie materiałowe i zdolności produkcyjnych).

2. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII
a. Planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS®.
b. Zaprezentowanie różnych podejść do kwestii planowania produkcji w zależności od relacji wolumenu produkcji i ilości produkowanych indeksów materiałowych, założonej dostępności zdolności produkcyjnych. Wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady.
b.a. Popyt zależny i niezależny – techniki prognozowania.
b.b. Plan operacji i sprzedaży – SOP. Unikanie konfliktów między działami firmy przez pracę z SOP i wykorzystanie go jako narzędzia realizacji biznesplanu przedsiębiorstwa. Rola planisty i wyższego szczebla kierowniczego w zarządzaniu rozwojem SOP.
– Zasady definiowania rodzin produktów;
– Długoterminowe planowanie zasobów;
– Struktury planistyczne, a prognozy;
– Plan produkcji dla głównych rodzin produktów;
– Planowanie długo i krótkoterminowe;

3. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII – cd. Główny harmonogram produkcji – MPS. Zadania MPS w zależności od profilu produkcji.
a. MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta.
b. Wskaźnik – dostępne do obiecania – ATP.
c. Weryfikacja odchylenia między MPS, a prognozą.
d. Rola planisty i zadania związane z tworzeniem i zarządzaniem MPS.
e. Dwupoziomowy MPS.

4. Warsztat – zarządzanie procesem produkcyjnym i logistycznym w oparciu o Beer Game
Przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy. Dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania, jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw.
a. Prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji.
b. Zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami procesu logistycznego – wytwórczego, transportowego.
c. Pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha wewnętrznego i zewnętrznego.
d. Agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów lub w trakcie przerwy).

Dzień 2 (09:00 – 15:30)

1. Wyniki warsztatu Beer Game – dyskusja
a. Zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek wytwórczych w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym.
b. Identyfikacja czynników podnoszących koszty.
c. Zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych.

2. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII – cd.
a. Planowanie potrzeb materiałowych – MRP.
– Wpływ wielkości partii na planowanie.
– Zapas bezpieczeństwa i zapas czasu.
– Horyzont planistyczny.
– Dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania.
– Produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów.
b. Planowanie zdolności produkcyjnych – CRP. Zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP.
– Gniazdo produkcyjne/ linia produkcyjna i charakteryzujące je dane.
– Marszruty, scenariusze realizacji.
– Kontrola „kolejek”.
– Pułapki w planowaniu zdolności.
c. Zarządzanie operacjami w produkcji – PAC.
– Współpraca między procesem MRP, a PAC.
– Wykresy Gantta (wsparcie w tłumaczeniu programem MSProject2003)
– Metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ mieszane.
– Algorytmy harmonogramowania przy ograniczonych zdolnościach.
– Wpływ JIT (Just In Time) na PAC.

3. Gospodarka magazynowa i nowoczesne metody identyfikacji materiałowej 

Metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa.
a. Prezentacja głównych modeli matematycznych – obliczenia (ABC, EOQ, ROP).
b. Planowanie potrzeb dystrybucyjnych DRP i agregacja danych w harmonogram produkcyjny.
c. Zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID – prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID.

4. Symulacja harmonogramowania i przećwiczenie metod bilnasowania zdolności produkcyjnych
Uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania produkcji w warunkach posiadania ograniczonych zdolności produkcyjnych. Zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego. Gra pozwala zrozumieć zależność między budową struktur materiałowych, marszrutami, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, czasami realizacji poszczególnych etapów produkcji, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych poziomów stanów magazynowych. Gra umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji „make or buy”.

Dzień 3

1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing

W tym punkcie zajęć przedstawiona jest historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System.
a. Twórcy i charakterystyka koncepcji produkcyjnych: Eli Whitney, Frederick W. Taylor, Henry Ford, Alfred P. Sloan aż do TPS.
b. Przyczyny powstania TPS.
c. Uwarunkowania kulturowe dla rozwoju Lean – czym jest budowa zespołu?
d. Siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean.

2. Mapowanie strumienia wartości (VSM)

Grupa poznaje zasady analizy i budowy strumienia wartości. Dostrzeżona zostaje celowość modelowania procesu celem eliminacji i redukcji elementów nie dodających wartości dla klienta.
a. Co to jest „Value Stream” i kiedy go używać?
b. Wykorzystywane symbole w mapowaniu procesów.
c. Identyfikacja strat.

Adam Łazarski MBA

Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Od siedemnastu lat zawodowo zajmuje się realizowaniem projektów reorganizacyjnych z zakresu zagadnień logistyki i planowania produkcji zgodnie z APICS®, tematyki Project Management zgodnie z PMBOK®, jak i Lean Manufacturing-Office.

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku od realizacji projektów wdrożeniowych systemu klasy ERP – IFS. Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami systemu SAP. Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Zawodowo prowadzi również tematy dostosowywania elementów metodyki oferowanej przez PMI® – do wymagań konkretnych przedsiębiorstw. Jest autorem wielu pomysłów usprawniających pracę Project Manager’a – rozwiązań informatycznych, dot. metod dokumentacji i komunikacji, jak i „czysto” organizacyjnych.
Przynależy do PMI®, gdzie publikuje – oddział PMI® Monachium. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autor wielu cykli dydaktycznych dla polskich i zagranicznych firm doradczo – szkoleniowych. Ma udokumentowaną z realizację w okresie trzynastu lat ponad 750’u usług doradczych i szkoleniowych. Od 1999 roku wiodący konsultant w zakresie zarządzania projektami, jak i logistyki. Prelegent i moderator na konferencjach krajowych, jak i prelegent na konferencjach międzynarodowych.