Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – istota, zastosowania, etapy oraz korzyści z wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów

Opis

Klienci są coraz bardziej wymagający, rynki ulegają podziałowi, skracają się cykle życia produktów i usług, a producenci inwestują w elastyczne technologie cyfrowe. Era masowej produkcji, masowych usług i masowego marketingu została zastąpiona erą elastycznej produkcji i mikro marketingu. To oznacza, że model biznesowe przedsiębiorstw uległy rewolucyjnym zmianom a same rachunki kosztów zostały w miejscu!

Systemy tradycyjnego rachunku kosztów, jakie zostały opracowane w erze masowej produkcji i ciągle funkcjonujące w przedsiębiorstwach (ponad 100 lat temu!), nie są w stanie już dłużej objaśniać zjawisk zachodzących na współczesnych rynkach. Badania pokazują, że prawie 75% przedsiębiorstw w Polsce stosuje przestarzały rachunek kosztów, który ze względu na swoje założenia istotnie zniekształca wyniki i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji.

Dzisiaj, w czasach ery digitalizacji, możliwości przedsiębiorstw w prowadzeniu zaawansowanych rachunków kosztów znacząco wzrosły. Rozwój systemów controllingowych, coraz większa dostępność szczegółowych danych finansowych i operacyjnych sprawiają, że możliwości służb finansowych znacząco wzrosły.

Przyczynowo-skutkowo i kompleksowo

Realizowane przez nas szkolenie jako jedyne na polskim rynku szkoleń controllingowych oparte jest na zaawansowanej koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA). ZPRK to przejaw najnowszego przyczynowo-skutkowego podejścia do rachunku kosztów. Koncepcja ZPRK stanowi podstawę zaawansowanych systemów controllingowych dostarczając prawidłowych informacji zarządczych wspierających:

Tak szeroki zakres informacyjny koncepcji ZPRK daje podstawy do podejmowania wielu decyzji optymalizacyjnych oraz wspiera zarządzanie wszystkimi obszarami działania organizacji.

 Zgodnie ze światowymi trendami

Aktualnie koncepcja ZPRK to najbardziej kompleksowe, przyczynowo-skutkowe i zaawansowane podejście do rachunku kosztów, które wpisuje się w najnowsze rekomendacje uznanych organizacji controllerów (jak np. ICV, IMA), księgowych (IFAC) czy przedsiębiorstw (CAM-I). Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów to powiązanie niemieckiej koncepcji GPK (Grenzplankostenrachnung) z amerykańskim ABC (Activity Based Costing). Oznacza to, że na szkoleniu pozyskasz wiedzę controllingową, która odniosła sukcesy i jest rozpowszechniana w najlepszych gospodarkach świata.

Od autora, z pierwszej ręki

Szkolenie prowadzi praktyk dr Tomasz M. Zieliński, który jest autorem koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów. Ponadto jest reprezentantem i dyrektorem zarządzającym w Polsce największego na świecie Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV), co gwarantuje uczestnikom odniesienie do najlepszych na świecie standardów procesów controllingowych. Dr Tomasz M. Zieliński posiada praktyczne doświadczenia we wdrażaniu rachunków kosztów i systemów controllingowych w przedsiębiorstwach z wielu branż. Opracowane przez niego podejście do ZPRK stosują zarówno przedsiębiorstwa z największych grup kapitałowych w Polsce, koncerny międzynarodowe oraz firmy rodzinne, np.: ORLEN Laboratorium, LOTOS Kolej, Energa Obrót, Electrolux, FirstData Poland (POLCARD), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Blachotrapez, Profim, Sun Garden, COM40, L-Correct, Correct, Rejs, Radmot, Spomlek, Lumag, Komputronik, U-Jędrusia, Masterpress, Euro-Tax.pl, Kupiec i inne. Zapamiętaj, że podczas naszego szkolenia poznasz samego autora koncepcji ZPRK, wybitnego eksperta controllingu i z pierwszej ręki dowiesz się co jest najważniejsze przy wdrażaniu nowoczesnych systemów controllingowych.

 Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka

Praktyczne podejście do szkolenia, omawiane analizy przypadków, wymiana doświadczeń z uczestnikami oraz przemyślany proces szkoleniowy pozwolą uczestnikom tego szkolenia w sposób praktyczny i samodzielny rozwijać nowoczesne rachunki kosztów we własnych przedsiębiorstwach. Szkolenie nastawione jest na uzyskanie jak największych korzyści kompetencyjnych uczestników oraz na praktyczne przeniesienie zdobytej wiedzy do własnych przedsiębiorstw.

Adresaci:

 1. Dyrektorzy Finansowi
 2. Dyrektorzy Controllingu
 3. Główni Księgowi
 4. Controllerzy
 5. Analitycy Kosztów
 6. Pracownicy Działów Controllingu i Księgowości
 7. Kadra kierownicza i menedżerska odpowiedzialna za zarządzanie kosztami i rentownością w swoich przedsiębiorstwach

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają:

 1. Jakie są zasady projektowania i wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów takich jak Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK/RPCA), Resource Consumption Accounting (RCA), Grenzplankostenrechnung (GPK) i Activity Based Costing (ABC).
 2. Jakie koncepcje rachunku kosztów rekomendują największe na świecie stowarzyszenia controllerów: Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV), IMA (Institute of Management Accountants), IFAC (International Federation of Accountants), IGC (International Group of Controlling).
 3. Jakie informacje dostarcza nowoczesny rachunek kosztów w porównaniu z informacjami, jakie generuje tradycyjny rachunek kosztów.
 4. W jaki sposób powinny być prezentowane menedżerom wyniki generowane z rachunku kosztów.
 5. Czy zarządczy rachunek kosztów powinien być odrębny od sprawozdawczego? Od czego zależy konieczność jego wyodrębnienia?
 6. Jak zorganizować optymalny i spójny rachunek kosztów dla całej firmy?
 7. Jaki jest stopień zaawansowania prowadzonego przez moje przedsiębiorstwo rachunku kosztów i jaka powinna być strategia jego rozwoju?
 8. Jakie są etapy wdrażania zaawansowanych rachunków kosztów?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i wiedzy.

Zdobądź wiedzę z zakresu:

 1. Samodzielnego projektowania i wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów:
 • Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK/RPCA)
 • Resource Consumption Accounting (RCA)
 • Activity Based Costing (ABC)
 • Grenzplankostenrechnung (GPK)
 • Time Driven ABC
 • Rachunek kosztów stałych i zmiennych
 • Rachunek kosztów niewykorzystanych zasobów i inne
 1. Zasad projektowania i wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów ZPRK/ABC/GPK/RCA
 2. Wykorzystania Modelu 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów opracowanego przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) do oceny zaawansowania rachunku kosztów
 3. Realizacji wdrożeń najnowszych koncepcji rachunku kosztów w dużych i średnich polskich firmach

Zdobądź umiejętności:

 1. Zdolność projektowania rachunku kosztów bazującego na najnowocześniejszych koncepcjach controllingowych jak ZPRK/RPCA, ABC, GPK, RCA
 2. Zdolność opracowania strategii rozwoju rachunku kosztów przedsiębiorstwa
 3. Samodzielność projektowania centrów kosztów jako podstawy do wykonywania zaawansowanej kalkulacji kosztów
 4. Umiejętność samodzielnego i trafnego doboru optymalnego rachunku kosztów dla własnej firmy
 5. Umiejętność samodzielnego wykonywania kalkulacji kosztów produktów, klientów procesów i zasobów

 

(ICV)

Controlling jest procesem zarządczym i jego sednem jest wspólna praca zespołowa menedżerów i controllerów. Proces ten polega na definiowaniu celów, planowaniu i sterowaniu organizacją w taki sposób, aby każdy decydent działał zorientowany na ustalony cel. Filozofia controllingu prezentowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) jest dzisiaj uznawana na całym świecie.

Proces controllingowy i miejsce rachunku kosztów

Proces controllingowy składa się z 10 procesów głównych a jednym z nich jest rachunek kosztów. Istota i duże znaczenie rachunku kosztów wynika z tego, że stanowi on podstawę do podejmowania wielu decyzji zarządczych dotyczących produktów, klientów, inwestycji, projektów itp. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zakresem procesu controllingowego na podstawie Controlling Proces Model 2.0. Model ten opracowany został przez siostrzaną organizację dla ICV – tj. Interational Group of Controlling (IGC). Jest to jedyne na świecie tak kompleksowe opracowanie zakresu procesu controllingowego.

Controller, księgowy i CFO partnerem biznesowym dzięki wykorzystaniu nowoczesnego zasobowo procesowego rachunku kosztów

Sposób przedstawiania informacji kosztowych menedżerom MA ZNACZENIE! W nowoczesnych koncepcjach rachunku kosztów nie chodzi wyłącznie o samo policzenie kosztów, ale również zaprezentowanie informacji wynikowych w sposób zwiększający skuteczność podejmowanych decyzji. Wiele nieporozumień i brak wykorzystania rachunku kosztów przez menedżerów do podejmowania decyzji wynika z jego nieprzyjaznej konstrukcji i oparcia go na „księgowej” terminologii. Rachunek kosztów postrzegany jako narzędzie sterowania przedsiębiorstwem może być wykorzystywany do definiowania celów dotyczących zasobów, procesów, produktów, usług i klientów. Jednak, aby tak się stało musi być oparty na zasadzie przyczynowo-skutkowości i stosować terminologię zrozumiałą zarówno dla finansistów jak i menedżerów. Podczas szkolenia pokazane zostanie w jaki sposób rachunek kosztów może stanowić wspólny oraz zrozumiały język pomiędzy pionami finansowymi oraz operacyjnymi przedsiębiorstw.

Model 12 Poziomów Dojrzałości Rachunku Kosztów (IFAC)

Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC) opublikowała Model 12 Poziomów Dojrzałości Rachunku Kosztów. Celem modelu jest pomoc dyrektorom finansowym, controllerom, księgowym i menedżerom w ocenie stopnia zaawansowania posiadanego rachunku kosztów. Większość przedsiębiorstw w Polsce osiąga poziomy zaawansowania kalkulacji tylko od drugiego do piątego z poziomów zaawansowania. Podczas szkolenia omówione zostaną poszczególne etapy dojrzałości rachunków kosztów, co pozwoli na określenie poziomu dojrzałości rachunku kosztów stosowanego w przedsiębiorstwach uczestników szkolenia. Ocena ta jest doskonałym punktem startowym dla szczegółowego rozpoznawania nowoczesnych rachunków kosztów.

Struktura Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów (ZPRK/RPCA)

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów jest kompleksowo obejmującym całość przedsiębiorstwa zarządczym rachunkiem kosztów, dostarczającym menedżerom informacji niezbędnych do identyfikowania obszarów nieefektywności oraz potencjalnych usprawnień. Aktualnie rekomendowane na świecie koncepcje rachunku kosztów koncentrują się na dostarczaniu precyzyjnych informacji zarówno o zasobach, realizowanych procesach, jak i o produktach i klientach przedsiębiorstwa. Oznacza to, że nowoczesne koncepcje rachunków kosztów przedstawiają informację w sposób wielowymiarowy, wyraźnie rozróżniając w ramach swojej struktury podstawowe obiekty grupowania kosztów jak: zasoby, działania oraz obiekty kosztowe klientów i produktów.

Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK/RPCA) – istota

Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (RPCA – Resource and Process Consumption Accounting) to połączenie silnej kultury niemieckiego controllingu, za którym stoi rygorystyczny i szczegółowy pomiar zużycia zasobów (Grenzplankostenrechnung – GPK) oraz angloamerykańskiej rachunkowości zarządczej, której symbolem jest koncepcja Activity Based Costing – ABC (nastawiona na optymalizację i usprawnianie procesów biznesowych). Ideą przyświecającą wykonanej w ramach Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów integracji jest osiągnięcie efektu synergii i chęć zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb wewnętrznych odbiorców informacji w ramach jednego, kompleksowego i systematycznego zarządczego rachunku kosztów.  Na gruncie amerykańskim zasobowo procesowe podejście do rachunku kosztów rozwija się pod nazwą Resource Consumption Accounting (RCA). Koncepcja RCA jest uznawana przez autorytety dziedziny rachunkowości zarządczej jak: International Federation of Accountants – IFAC, Consortium for Advanced Management International – CAM-I czy Institute of Management Accountants – IMA, za najbardziej zaawansowaną koncepcję rachunku kosztów. Rachunek ten jest w stanie dostarczyć kompleksowej informacji o kosztach i rentowności, skutecznie wspierając podejmowanie decyzji menedżerskich na różnych poziomach zarzadzania przedsiębiorstwem. Podstawą koncepcji ZPRK/RPCA oraz RCA jest przyczynowo – skutkowa kalkulacja kosztów w całym modelu rachunku kosztów oraz silna integracja tego rachunku z systemami operacyjnymi firmy. Zmiany technologiczne w informatyce oraz zwiększenie dostępności danych operacyjnych w przedsiębiorstwach sprawiają, że wdrażanie rachunków kosztów, które jeszcze kilkanaście lat temu uznawane były za zbyt trudne do wdrożenia, dzisiaj mogą być wdrażane samodzielnie i efektywnie przez coraz bardziej doświadczone zespoły controllerów i księgowych w przedsiębiorstwach.

Case: Projektowanie zasobowo-procesowego rachunku kosztów

Case „Projektowanie zasobowo-procesowego rachunku kosztów nr 1” to część praktyczna szkolenia, gdzie uczestnicy podzieleni na zespoły projektują zaawansowany, przyczynowo skutkowy rachunek kosztów przykładowej firmy. Podczas ćwiczenia omawiane są zasady wyodrębniania centrów kosztów zasobów, działań oraz finalnych i pośrednich obiektów kosztowych. Ćwiczenie to w doskonały sposób pozwala zrozumieć ideę funkcjonowania najbardziej zaawansowanego rachunku kosztów oraz potencjał informacji menedżerskich, jaki jest on w stanie dostarczyć. Przykład obejmuje przedsiębiorstwo produkcyjne oraz przedsiębiorstwo usługowe.

 Podsumowanie

dr Tomasz M. Zieliński

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doświadczenie praktyczne

Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA, Delegat na Polskę International Association
of Controllers
(ICV)Internationaler Controller Verein. Odpowiada za przeniesienie zaawansowanego Know-How dotyczącego controllingu na grunt Polski.

Prezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o. – producenta platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®

Prezes Zarządu i opiekun merytoryczny w Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Stały współpracownik Katedry Controllingu Analizy Finansowej i Wyceny w UEP.

Kompetencje

Ekspert biznesowy, konsultant i wykładowca posiadający praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania kosztami i rentownością, controllingu, zarządzania procesowego oraz Business Intelligence.

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina: finanse, specjalność: controlling, rachunkowość.

Autor zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA), który jest wdrażany w dużych grupach kapitałowych oraz w przedsiębiorstwach jak: ORLEN Laboratorium, LOTOS Kolej, FirstData Poland, Electrolux, Komputronik, Sun Garden, Profim, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Energa Obrót, Blachotrapez, z branż produkcyjnych, usługowych, finansowych i handlowych.

Autor pierwszej książki o koncepcji ZPRK/RPCA: Zieliński, T.M., 2017, Zasobowo-procesowy rachunek kosztów, Akademia Controllingu, Poznań, (967 stron).

Charyzmatyczny wykładowca na uniwersytetach ekonomicznych jak: UEP, SGH, UŁ oraz Akademii Controllingu Sp. z o.o.

Prelegent na wielu konferencjach dotyczących controllingu oraz systemów Business Intelligence.