Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

8D / problem solving – czyli warsztaty z systematycznego rozwiązywania problemów

Opis

Celem szkolenia jest praktyczne wprowadzenie uczestników w uwarunkowania i założenia procesu problem solving 8D, jako jednego z narzędzi Lean Management.

W zakresie realizowanych warsztatów główny nacisk został położony na wdrożenie systemu 8D i konkretne przykłady jego zastosowania. Prezentowane są również różne warianty obsługi 8D (szczególnie początkowych kroków).

Całość realizowana jest z uwzględnieniem technik wspierających: 5WHY, 5W + 1H, diagram Ishikawy/ CEDAC, metody heurystyczne, Diagram Pareto, PDCA, metoda Philipsa 623.

W trakcie szkolenia występuje również odniesienia do tematów miękkich – celem podtrzymania komunikacji w zespole, motywacji.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Opanowanie praktyki użycia narzędzi 8D
 • Opanowanie metodyki postępowania z eskalacją problemu
 • Zrozumienie zasad obsługi klienta w momencie pojawienia się potrzeby wykonania 8D
 • Nabycie umiejętności organizacji procesu szukania rozwiązań i prawdziwych przyczyn
 • Nauka konstruktywnego i systematycznego podejścia do analizy wraz z użyciem innych narzędzi wspierających 8D
 • Praktyczne przećwiczenie nabytych umiejętności z wykorzystaniem narzędzi Problem Solving

8D / problem solving – czyli warsztaty z systematycznego rozwiązywania problemów

Program:

Dzień 1 (10:00 – 17:00)

1. Wprowadzenie w temat szkolenia

 • podstawy Lean Manufacturing
 • KAIZEN, PDCA, 8D, DMAIC … co, kiedy używać
  zastosowanie PDCA i 8D
 • zasada SMART przy ustalaniu celów

2. Wyodrębnienie i określenie „PROBLEMU

Przeszkody stawiane przed procesem rozwiązywania problemu/problemów, ciąg procesu rozwiązywania „PROBLEMU” w tym:

 • poszukiwanie przyczyn
 • określenie celu
 • analiza i wybór przyczyny
 • działania korygujące
 • standaryzacja

3. Organizacja pracy zespołu w ramach 8D

 • zasady współpracy w zespole
 • członkowie zespołu
 • budowanie zespołu
 • podział ról i odpowiedzialności
 • komunikacja w zespole

Dzień 2 (09:00 – 15:30)

1. Metodyka rozwiązywania problemów 8D

 • Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować
  D0 – Przygotowanie do procesu 8D,
  D1 – Powołanie zespołu 8D,
  D2 – Opis problemu,
  D3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych,
  D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej,
  • metoda 5 WHY,
  • metoda 5W+1H,
  • wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy/ CEDAC,
  • burza mózgów w oparciu o Metodę Philipsa 623,
  • diagram Pareto,
  • histogram,
  • Drzewo Usterek,
  D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących,
  D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących – PDCA,
  D7 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących – zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom,
  D8 – Podziękowania, celebracja i uznania dla zespołu 8D.

2. Warsztaty praktyczne – praca na wskazanych przypadkach przewodnich

Adam Łazarski MBA

Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Od siedemnastu lat zawodowo zajmuje się realizowaniem projektów reorganizacyjnych z zakresu zagadnień logistyki i planowania produkcji zgodnie z APICS®, tematyki Project Management zgodnie z PMBOK®, jak i Lean Manufacturing-Office.

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku od realizacji projektów wdrożeniowych systemu klasy ERP – IFS. Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami systemu SAP. Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Zawodowo prowadzi również tematy dostosowywania elementów metodyki oferowanej przez PMI® – do wymagań konkretnych przedsiębiorstw. Jest autorem wielu pomysłów usprawniających pracę Project Manager’a – rozwiązań informatycznych, dot. metod dokumentacji i komunikacji, jak i „czysto” organizacyjnych.
Przynależy do PMI®, gdzie publikuje – oddział PMI® Monachium. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autor wielu cykli dydaktycznych dla polskich i zagranicznych firm doradczo – szkoleniowych. Ma udokumentowaną z realizację w okresie trzynastu lat ponad 750’u usług doradczych i szkoleniowych. Od 1999 roku wiodący konsultant w zakresie zarządzania projektami, jak i logistyki. Prelegent i moderator na konferencjach krajowych, jak i prelegent na konferencjach międzynarodowych.