Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Akademia Controllingu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-896), ul. Towarowa, nr 35/403A
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252838, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł, REGON: 300271132, NIP: 7781434368, info@akademiacontrollingu.pl.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu 507 057 673 albo pisząc maila na adres maja.kramer@akademiacontrollingu.pl

3. Źródła pochodzenia danych osobowych
• Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/kursach lub konferencjach organizowanych przez Administratora
• Formularz kontaktowy na stronie internetowej
• Newsletter
• Dane otrzymywane podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych
• Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach
• Dane znajdujące się w korespondencji elektronicznej i papierowej

4. Cele w jakich możemy przetwarzać dane osobowe:
• Wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
• Wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
• W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
• Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
• W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”)
• Marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
• Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
• Bieżący kontakt z naszymi Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi mam podpisane umowy, w celu ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f „RODO”);
• Kontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi prowadzimy negocjacje przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f „RODO”);
• Odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które trafiają do nas na oficjalne adresy umożliwiające komunikację elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f „RODO”);
5. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 3 mogą być:
• osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
• podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
• podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,
• odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3:
• w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
• w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

7. Twoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:
• prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
• prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
• prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
• prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

8. Okres przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingowych będzie trwał tak długo, jak długo nie cofniesz udzielonej nam zgody, nie więcej jednak, niż przez 10 lat. Okres przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związku z zawartą umową (i Twoim udziałem w szkoleniu) będzie trwał 3 miesiące po zakończeniu szkolenia.

9. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

11. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. uczestnictwa w szkoleniach/kursach/konferencjach. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

 

Zapisy zgodne z wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 opublikowanymi przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym

12. W przypadku stwierdzenia u któregoś z uczestników lub pracowników wydarzenia zakażenia koronawirusem, wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazanie moich niezbędnych danych osobowych i kontaktowych właściwej miejscowej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.