Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!
Sales and Operations Planning (SOP) jest narzędziem planistycznym stosowanym przez nowoczesne przedsiębiorstwa, które integruje zespół pracowników oraz strategię firmy z działaniami produkcyjnymi.

Sales and Operations Planning (SOP) – zintegrowane i strategiczne zarządzanie biznesem

12-13.03.2020 Warszawa

Miejsce


Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181B

Data


12-13.03.2020

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1690 zł netto*

* Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto. Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch. Promocje: Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu. Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Trener / trenerzy

Adam Łazarski, DBA(PhD), MBA,
Ekspert w zakresie produkcji i logistyki
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Sales and Operations Planning (SOP) jest narzędziem planistycznym stosowanym przez nowoczesne przedsiębiorstwa; narzędziem, które integruje zespół pracowników reprezentujących różne działy, jak i np. odrębne lokalizacje firmy. Strategia produkcji, zakupów, sprzedaży, marketingu i finansów poddawana jest stopniowej i systematycznej integracji.

Realizacja planowania operacji i sprzedaży wymaga zaangażowania pracowników wielu działów, co wydatnie wpływa na poprawę komunikacji i przyczynia się do wzrostu odpowiedzialności za: jakość prognoz, planów sprzedaży, jak i zobowiązań produkcji i zakupów, co do wykonalności planu.

SOP staje się również „pomostem” między strategicznym planowaniem biznesu, a działaniami o charakterze operacyjnym. Jest również doskonałym narzędziem integrującym planowanie w rozproszonej grupie zakładów produkcyjnych.

Korzyści dla uczestników:

 • poznanie dobrych praktyk tworzenia systemów prognozowania i planowania sprzedaży w ramach SOP,
 • opanowanie ilościowych i jakościowych metod stosowanych w prognozowaniu i planowaniu,
 • podniesienie poziomu satysfakcji klienta i redukcja błędnego poziomu zapasów,
 • nabycie umiejętności koordynacji pracy między działami firmy poprzez SOP,
 • integracja danych z POS’ów (punkty sprzedaży) w ramach planowania potrzeb dystrybucji (DRP),
 • zrozumienie zasad prowadzenia audytu procesów SOP,
 • poznanie głównych czynników mających wpływ na sukces lub porażkę w stosowaniu planowania operacji i sprzedaży – przykłady z życia,
 • zrozumienie powiązań SOP z innymi zadaniami planistycznymi np. MPS – głównym harmonogramem produkcji i zakupów,
 • poprawa współpracy między działami poprzez praktyczne używanie wskaźnika ATP (dostępne do obiecania),
 • zaangażowanie pracowników, szefostwa różnych działów w poszczególne zadania/etapy prac SOP – redukcja ryzyka pracy w „odrębnych silosach”.

Celem szkolenia jest warsztatowe przećwiczenie przez uczestników – ilościowych i jakościowych metod tworzenia planów operacji i sprzedaży. Metody te są poznawane na przykładach indywidualnie działających przedsiębiorstw, jak i koordynujących planowanie sprzedaży w ramach łańcucha dostaw. Prognozy i plany sprzedaży wykorzystywane są do ustalenia działań w całym zakresie prac przedsiębiorstwa.

Nacisk położony jest na poprawę dokładności tworzonych planów sprzedaży – maksymalizację wskaźników obsługi klienta i minimalizację powiązanych kosztów logistycznych.

Dzień 1

1.Wprowadzenie do procesu przepływu i przetwarzania informacji: 

 • rola prognozowania i planowania sprzedaży w łącznym procesie planowania działalności przedsiębiorstwa,
 • obiektywne przyczyny dla realizacji prognozowania – „światy” Pull i Push,
 • spójne i rozbieżne cele wewnątrz i na zewnątrz firmy,
 • prognoza i plan sprzedaży, jako podstawa procesu obsługi klienta.

2.Strategiczne zarządzanie zasobami:

 • główne strategie wytwórcze,
 • elastyczność i klasyfikacja procesów produkcyjnych,
 • strategie ETO, MTO, ATO, MTS, CTO, MC – konsekwencje dla łańcucha dostaw.

3.Integracja planowania strategicznego i procesów planistycznych wewnątrz SOP – ogólnie:

 • SOP – plan operacji i sprzedaży,
 • SP i PP – plan sprzedaży i plan produkcji,
 • RP/RRP – planowanie zapotrzebowania na zasoby,
 • MPS – główny harmonogram produkcji i zakupów,
 • RCCP – zgrubne planowanie zdolności („wąskie gardła”).

4.SOP – planowanie operacji i sprzedaży:

 • SOP jako narzędzie strategicznego zarządzania biznesem, realizacji biznes planu,
 • rozwiązania typu DRP (planowanie potrzeb dystrybucji),
 • popyt utracony,
 • popyt zależny i niezależny,
 • organizacja zespołu SOP,
 • częstotliwość pracy nad SOP,
 • definiowanie rodzin/grup produktów/asortymentowych, ilość poziomów, zasady podziału,
 • formułowanie SP – planu sprzedaży i PP – planu produkcji/zakupów (produkty SOP),
 • cztery strategie łączenia i realizacji planu sprzedaży i produkcji/zakupów,
 • granica popytu i planowania (horyzont planistyczny),
 • unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP i wykorzystanie go jako narzędzia
 • łączącego procesy planowania różnych działów,
 • rola marketingu i działu handlowego,
 • rozwijanie, audytowanie, doskonalenia i walidowanie procesu SOP.

5.Beer Game – symulacja pracy poszczególnych podmiotów łańcucha dostaw dla uzyskania maksymalnego poziomu trafności planu sprzedaży (uzyskany udział w rynku i satysfakcja klienta), przy jednocześnie najmniejszym błędnym poziomie zapasu. Użycie w prognozowaniu analizy ilościowej i jakościowej. Cel to wykazanie, jak jakość przepływu informacji wpływa na możliwość wykonania procesu SOP.

 • identyfikacja czynników podnoszących koszty,
 • propozycja rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych,
 • agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (przyczyny sukcesów i porażek).

Dzień 2
1.Omówienie wyników warsztatu Beer Game:

 • konsekwencje braku identyfikacji popytu niezależnego i zależnego,
 • występowanie efektu Forestera, czyli tzw. efektu bicza w praktyce prognozowania,
 • skutki dla przedsiębiorstwa, jak i dla całego łańcucha dostaw,
 • prezentacja tzw. „Bullwhip Effect” i jego wpływ na SOP,
 • sposoby ograniczania efektu Forestera.

2.Zastosowanie wybranych metod analizy ilościowej w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży (przykłady):

 • zasady pracy z modelami matematycznymi np. identyfikacja i obsługa błędu,
 • określenie zakresu i analiza danych historycznych,
 • model naiwny,
 • identyfikacja i potwierdzanie współczynników sezonowości,
 • średnia ruchoma,
 • średnia ważona,
 • wygładzanie wykładnicze,
 • nieciągłe zamówienia (losowe) tzw. szeregi rzadkie,
 • analiza regresji,
 • metoda Z-Chart (wykres Z),
 • kalkulacja poziomu błędu prognozy i wykorzystanie jego w usprawnianiu systemu prognozowania – metody redukcji błędu prognozy.

3.Analiza jakościowa w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży:

 • dlaczego analiza ilościowa sama w sobie nie jest wystarczająca,
 • kiedy krytycznym jest stosowanie analizy jakościowej,
 • analiza jakościowa – metody heurystyczne.

4.SOP i tworzenie MPS – głównego harmonogramu produkcji i zakupów:

 • zależność między PP (planem produkcji – produkt SOP), a MPS,
 • MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta,
 • planowanie potrzeb materiałowych,
 • stosowanie wskaźnika ATP (dostępne do obiecania),
 • planowanie zdolności dostawcy,
 • planowanie zdolności transportowych.

5.Zakończenie zajęć:

 • podsumowanie zajęć, wskazanie źródeł wiedzy, również rekomendowane standardy
 • prowadzenia audytu SOP,
 • wskazanie zasad prowadzenia follow-up dla dalszego rozwoju wiedzy,
 • sesja ocen.

Adam Łazarski MBA

Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Od siedemnastu lat zawodowo zajmuje się realizowaniem projektów reorganizacyjnych z zakresu zagadnień logistyki i planowania produkcji zgodnie z APICS®, tematyki Project Management zgodnie z PMBOK®, jak i Lean Manufacturing-Office.

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku od realizacji projektów wdrożeniowych systemu klasy ERP – IFS. Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami systemu SAP. Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Zawodowo prowadzi również tematy dostosowywania elementów metodyki oferowanej przez PMI® – do wymagań konkretnych przedsiębiorstw. Jest autorem wielu pomysłów usprawniających pracę Project Manager’a – rozwiązań informatycznych, dot. metod dokumentacji i komunikacji, jak i „czysto” organizacyjnych.
Przynależy do PMI®, gdzie publikuje – oddział PMI® Monachium. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autor wielu cykli dydaktycznych dla polskich i zagranicznych firm doradczo – szkoleniowych. Ma udokumentowaną z realizację w okresie trzynastu lat ponad 750’u usług doradczych i szkoleniowych. Od 1999 roku wiodący konsultant w zakresie zarządzania projektami, jak i logistyki. Prelegent i moderator na konferencjach krajowych, jak i prelegent na konferencjach międzynarodowych.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

  Dane firmy

  Dane firmy do korespondencji

  skopiuj z danych powyżej

  Dane osoby kontaktowej

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  [recaptcha]