Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Prognozowanie sprzedaży produktów i usług - szkolenie online

19-20.04.2021 SZKOLENIE ONLINE

Miejsce


SZKOLENIE ONLINE

Data


19-20.04.2021

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1690 zł netto**

* Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto. Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Promocje: Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu. Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) Dofinansowanie: Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

Trener / trenerzy

Adam Łazarski, DBA(PhD), MBA,
Ekspert w zakresie produkcji i logistyki
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Kopia AKTUALNE SZKOLENIA AC LI (5)

Celem szkolenia jest opanowanie i przećwiczenie przez uczestników ilościowych i jakościowych metod tworzenia prognoz, planów sprzedaży oraz umożliwienie uczestnikom skutecznej redukcji błędu prognozy, maksymalizacji poziomu obsługi klienta i minimalizacji powiązanych kosztów logistycznych.

W monitorowaniu procesu prognozowania nadrzędnym celem jest zrozumienie kluczowych wskaźników używanych do oceny jakości pracy. Metody prognozowania omawiane są na przykładach stosowanych w firmach praktyk, jak i koordynacji prac w ramach łańcuchów dostaw.

Promowane w trakcie szkolenia online metody, oparte są o przykłady z praktyki pracy, kalkulacje wykonywane w software, jak i metody promowane przez ASCM®.

Metody pracy:

 • materiały szkoleniowe zostają przekazane przed zajęciami w formacie plików pdf,
 • ćwiczenia realizowane są również z użyciem Ms Excel – pliki używane do ćwiczeń przekazywane są systematycznie w trakcie zajęć do wglądu/edycji uczestnikom,
 • warsztaty wykonywane są również przy wsparciu narzędzi z dedykowanych portali internetowych,
 • wszelkie opracowania/wizualizacje wykonywane w trakcie trwania szkolenia zostają zdigitalizowane i są dostępne do pobrania z sieci po zakończeniu zajęć.

Czas trwania

2 spotkania online po 6 godzin

Każdego dnia po drugiej godzinie realizowana jest jedna główna przerwa techniczna, trwająca 15 minut.

Korzyści dla uczestników:

 • poznanie dobrych praktyk zastosowania narzędzi prognozowania,
 • zastosowanie wskaźników monitorujących na bieżąco jakość procesu prognozowania – również użycie waterfall diagram,
 • przyswojenie step-by-step praktycznych przykładów redukcji błędu prognozy,
 • przełożenie wniosków co do błędu prognozy na zarządzanie wskaźnikiem poziomu obsługi klienta,
 • podniesienie poziomu satysfakcji klienta i redukcja błędnego poziomu zapasów,
 • opanowanie ilościowych i jakościowych metod prognozowania i planowania sprzedaży,
 • nabycie umiejętności koordynacji pracy między wydziałami w ramach SOP (planowanie operacji i sprzedaży),
 • uzyskanie funkcjonalnego dashboard dla oceny stopnia spełniania celów postawionych przed działem planowania,
 • redukcja poziomu konfliktów między działami,
 • zapoznanie się z możliwościami dedykowanego do prognozowania software,
 • integracja danych z POS’ów (punkty sprzedaży) poprzez DRP (planowania potrzeb dystrybucji),
 • zrozumienie korzyści wynikających w rozwoju współpracy w łańcuchu dostaw np. CPFR (współpraca w planowaniu, prognozowani i uzupełnianiu zapasów).

1. Wprowadzenie do zasad zarządzania przepływem informacji:
– „logistyczny umysł”,
– spójne i rozbieżne cele wewnątrz i na zewnątrz firmy,
– prognoza sprzedaży, etapy pracy w ramach procesu obsługi klienta.
2. Całościowy proces prognozowania w ramach SOP (planowanie operacji i sprzedaży):
– strategia obsługi klienta MTS, MTO, ATO , … a rola prognozowania,
– pozycje/grupy asortymentowe SKU (magazynowe, usługi) adresowane przez prognozy,
– cztery strategie łączenia prognoz z planami – silne i słabe strony,
– obiektywne przyczyny dla realizacji prognozowania – „świat” Pull i Push,
– techniki ilościowe i jakościowe.
3. Analiza jakościowa w prognozowaniu:
– dlaczego analiza ilościowa sama w sobie nie jest wystarczająca,
– kiedy krytycznym jest stosowanie analizy jakościowej,
– analiza jakościowa – metody heurystyczne.
4. Omówienie wybranych metod analizy ilościowej w prognozowaniu (przykłady)
5. Beer Game (Gra Piwna) – symulacja pracy poszczególnych podmiotów łańcucha logistycznego dla uzyskania maksymalnego poziomu trafności prognozy i satysfakcja klienta przy jednocześnie najmniejszym błędnym poziomie zapasu. Użycie w prognozowaniu analizy ilościowej i jakościowej.
6. Omówienie wyników warsztatu Beer Game:
– konsekwencje brak identyfikacji popytu niezależnego i zależnego,
– występowanie efektu Forestera, czyli tzw. efektu bicza w praktyce prognozowania,
– skutki dla przedsiębiorstwa, jak i dla całego łańcucha logistycznego,
– sposoby ograniczania efektu Forestera.
7. Metody ilościowe – obliczenia:
– zasady pracy z modelami matematycznymi np. identyfikacja i obsługa błędu,
– określenie zakresu i analiza danych historycznych,
– model naiwny,
– średnia ruchoma,
– średnia ważona,
– wygładzanie wykładnicze,
– identyfikacja i potwierdzanie współczynników sezonowości,
– nieciągłe zamówienia (losowe) tzw. szeregi rzadkie,
– analiza regresji,
– metoda Z-Chart (wykres Z),
8.Uzgadnianie prognoz:
– horyzonty czasowe prognozowania,
– grupy asortymentowe czyli tzw. rodziny produktów i usług – korzyści z użycia,
– uzgadnianie prognoz bottom-up, top-down i mieszane,
– stosowanie planistycznej listy materiałowej dla „nie prognozowania każdego wariantu pozycji sprzedawanej”.
9. Dokładność prognozowania:
– przedział ufności prognozy,
– dokładność prognoz – kalkulacja błędu,
– kalkulacja zapasów bezpieczeństwa,
– podsumowanie sposobów redukcji błędów prognozy – omówienie w przykładach, konkretnych, praktycznych rozwiązań stosowanych w różnych branżach,
– prawidłowa praca z planowaną dostępnością magazynową i tzw. dostępnością do obiecania (ATP) – redukcja poziomu konfliktów między działami.
10. Ocena indywidualna w pracach dotyczących prognozowania i planowania:
– przedział ufności prognozy,
– zespołowa i indywidualna ocena jakości prognozowania,
– metody redukcji błędu prognozy,
– waterfall diagram,
– kalkulacja zapasów bezpieczeństwa pod dane poziomy obsługi.
11. Kooperacja przedsiębiorstw w prognozowaniu sprzedaży:
– ograniczenia prognozowania indywidualnego,
– korzyści wynikające z kooperacji w obszarze prognozowania,
– strategia współdziałania w planowaniu, prognozowaniu i uzupełnianiu zapasów (CPFR) i zasady wdrażania CPFR,
– VMI (Vendor Managed Inventory) w ramach koncepcji CPFR.
12. Wsparcie informatyczne i sformułowanie dashboard dla wskaźnikowej weryfikacji osiąganych celów prognozowania i planowania:
– tworzenie otwartych systemów agregacji danych z wielu źródeł,
– elastyczne lub dedykowane systemy przetwarzania danych i raportowania np. Crystal Reports, Forecast Pro …
– zaproponowanie wskaźników i formalna walidacja zasad ich kalkulacji,
– horyzont czasowy.
13. Zakończenie zajęć:
– podsumowanie i źródła wiedzy, również rekomendowane formularze audytu,
– wskazanie zasad prowadzenia follow-up dla dalszego rozwoju wiedzy,
– dodatkowe materiały video,
– sesja ocen.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

  Dane firmy

  Dane firmy do korespondencji

  skopiuj z danych powyżej

  Dane osoby kontaktowej

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  [recaptcha]