Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Zarządzanie zapasami

Opis

Obecnie w Polsce wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami wynikającymi ze wzrostu kosztów oraz nasilającej się konkurencji krajowej i zagranicznej.

Dlatego z coraz większą uwagą zaczyna przeglądać się zagadnieniom związanym z efektywnym zarządzaniem zapasami oraz z metodami ich redukcji.

Badania przeprowadzone na grupie polskich przedsiębiorstw oraz praktyka dowodzi bowiem, iż w wielu przypadkach koszty te stanowić mogą do 30% wartości produktów. Dlatego efektywna redukcja poziomu zapasu, jego optymalizacja, a później skuteczne nim zarządzanie stanowią klucz do zapewnienia konkurencyjności na rynku.

Szkolenie skierowane jest do:

 • menedżerów średniego i wyższego szczebla
 • specjalistów zajmujących się zapasami, logistyką i zaopatrzeniem oraz sprzedażą w przedsiębiorstwach

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych.

Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem). Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą trenera, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu związanego z gospodarką zapasami.

W takcie szkolenia wykorzystuje się grę decyzyjną, podczas której uczestnicy mogą sami we własnym zakresie przeprowadzić symulację podstawowych decyzji w zakresie kosztów zapasów, a także poziomu obsługi klienta. Na tej podstawie, po zakończeniu gry omówione są wnioski z przeprowadzonej symulacji.

Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm polskich i zagranicznych.

Celem szkolenia jest:

 • Stworzenie podstaw do podejmowania decyzji w zakresie sterowania zapasami
 • Określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych
 • Określenie rodzajów popytu oraz ich wpływ na wielkość zapasów
 • Wykorzystanie metod prognozowania do obliczenia wielkości zapasów w różnych okresach czasowych
 • Określenie parametrów i normatywów planowania zapasów w przedsiębiorstwie
 • Określenie i analiza metod zarządzania zapasami
 • Określenie wpływu miejsc składowania na wielkość i charakter zapasów
 • Zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwie

Zarządzanie zapasami

Program:

DZIEŃ I (10:00 – 17:00)

1. Dlaczego utrzymuje się zapasy ?

 • klasyfikacja zapasów z przypisaniem funkcji poszczególnym grupom
 • identyfikacja i analiza potrzeb i oczekiwań klienta wewnętrznego i zewnętrznego – czemu służą zapasy
 • określenie przyczyn utrzymywania zapasów za pomocą analizy retrospektywnej i drzewa zależności
 • określanie źródeł i zakresu informacji o zapasach w przedsiębiorstwie

2. Ile kosztują nas zapasów ?

 • analiza i algorytm obliczania kosztów tworzenia zapasów
 • analiza i algorytm obliczania kosztów utrzymania zapasów
 • analiza i algorytm obliczania kosztów braku zapasów

3. Jak poznać istotę i przeprowadzić analizę popytu:

 •  sposoby charakterystyki rozkładu popytu
 •  rozpoznawanie rodzaju rozkładu popytu
 • identyfikacja trendu popytu
 • identyfikacja anomalii popytu
 • analiza sezonowości popytu
 • analiza zmian popytu w czasie

4. Jak grupować zapasy i co można w ten sposób uzyskać:

 • grupowanie zapasów wg ABC
 • grupowanie zapasów wg XYZ

5. Wpływ struktury asortymentu na politykę zapasów

DZIEŃ II (09:00 – 15:00)

6. Jak prognozować popyt:

 • budowanie szeregów czasowych
 • metody prognozowania krótkoterminowego
 • wyznaczanie wskaźników sezonowości

7. Przeprowadzanie prognozowania przyczynowo-skutkowego

8. Przeprowadzanie weryfikacji prognoz – szacowanie błędów prognozy

9. Kryteria i metody określania wielkości dostaw

10. Zastosowanie modelu poziomu zamawiania

11. Zastosowanie modelu cyklu zamawiania

12. Zapas bezpieczeństwa w wyznaczaniu poziomu obsługi klienta:

 • określanie wyznaczników wymaganego poziomu obsługi klienta
 • ustalanie poziomu zapasu bezpieczeństwa
 • poszukiwanie możliwości i sposobów obniżania poziomu zapasu bezpieczeństw

13. Symulacja – zarządzanie zapasami w warunkach zmiennego popytu – ćwiczenie