Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Opis

Istota zarządzania zapasami polega na znalezieniu równowagi pomiędzy oferowanie klientom, jak najwyższym poziomem obsługi a kosztami osiągnięcia tego celu.

Jak pokazuje praktyka, większość firm boryka się z problemem nadmiernych zapasów, zapasów przekraczających potrzeby o 40-60%, a często więcej. Ponadto, nawet przy tak wysokim poziomie zapasów, wiele firm ma jednocześnie problem z ich niedoborem. Jak to możliwe? Po prostu, zamawiane i dalej składowane w magazynie są nie te asortymenty, które są rzeczywiście potrzebne z punktu widzenia popytu, punktu widzenia klienta. Można mieć zatem magazyn przepełniony zapasami i jednocześnie problemy z pełną realizacją zamówień klientów. Profesjonalnemu i optymalnemu (z wykorzystaniem metod analitycznych) rozwiązaniu tego właśnie problemu poświęcone jest niniejsze szkolenie, bo w coraz bardziej złożonym współczesnym świecie zawodne może okazać się zbytnie poleganie na intuicji. A przecież szczęście sprzyja decyzjom analitycznie przygotowanym.

Szkolenie realizowane jest z wykorzystaniem rzeczywistych danych o zapasach dostarczonych przez uczestników. Oznacza to, że w trakcie szkolenia uczestnicy analizują i wyznaczają parametry sterowania rzeczywistymi zapasami, tymi, z którymi mają do czynienia w swojej codziennej pracy.

Szkolenie adresowane jest do menedżerów średniego i niższego szczebla kierowniczego przedsiębiorstw oraz ich pracowników, którzy na co dzień podejmują decyzje związane z organizacją gospodarki zapasami, w tym uzupełnianiem magazynowanego asortymentu oraz dla pracowników magazynów oraz działów logistyki, zakupów i zaopatrzenia, a także analityków, a nawet informatyków.

Zdobyta wiedza:

• Znajomość istoty zarządzania zapasami / zakupami – podstawowe pojęcia, cele.
• Znajomość podstawowej struktury zapasów.
• Znajomość metod analizy i sterowania zapasami.
• Znajomość elementów kosztowych w zarządzaniu zapasami.
• Zapoznanie się z praktycznymi przykładami dobrych, ale także złych praktyk / doświadczeń w obszarze zarządzania zapasami / zakupami.

Nabyte umiejętności:

• Umiejętność przeprowadzenia analizy zapasów metodami ABC/XYZ/123/CSV.
• Umiejętność wyznaczenia i oceny struktury zapasów
(zapas rotujący, zapas zabezpieczający, zapas nadmierny).
• Umiejętność sterowania zapasami (podejmowania decyzji o momencie
ich uzupełniania i zamawianej wielkości) z wykorzystaniem systemu odnawiania zapasów zwanego przeglądem okresowym (maksymalny poziom zapasu)
i przeglądem ciągłym (minimalny poziom zapasów).
• Umiejętność oszacowania optymalnej wielkości partii zamawianej
na bazie danych kosztowych z wykorzystaniem tzw. modelu Wilsona (EOQ).

Dzień 1

1. Wstęp do zarządzania zapasami:

a. Zapotrzebowanie zależne a niezależne;
b. Czas realizacji zamówienia;
c. Podstawowa struktura zapasów;
d. Elementy kosztowe w zarządzaniu zapasami.

2. Poziom obsługi klienta – SL (Service Level) – co to i jak to mierzyć?

3. Zapas zabezpieczający:

a. Współczynnik bezpieczeństwa a SL;
b. Sposób wyznaczania zapasu zabezpieczającego;
c. Ćwiczenia.

4. System zamawiania oparty na przeglądzie okresowym (poziomie maksymalnym – MAX):

a. Istota modelu klasycznego;
c. Podstawowe parametry modelu i sposób ich wyznaczania;
d. Rodzaje zmienności podstawowych parametrów;
e. Ćwiczenia.

5. System zamawiania oparty na przeglądzie ciągłym

(poziomie minimalnym – MIN):
a. Istota modelu klasycznego;
c. Podstawowe parametry modelu i sposób ich wyznaczania;
d. Rodzaje zmienności podstawowych parametrów;
e. Ćwiczenia.

Dzień 2

1. Analiza zapasów – metoda ABC / XYZ / 123 / CSV:

a. Istota i kryteria podziału zapasów;
b. Procedura postępowania;
c. Ćwiczenia;
d. Wykorzystanie wyników w gospodarce zapasami i gospodarce magazynowej.

2. Ćwiczenia – wykorzystanie zdobytej wiedzy, czyli wspólne analizy z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel, na bazie danych dostarczonych przez słuchaczy:

a. Analiza zapasów – ABC / XYZ;
b. Analiza struktury zapasów – wyznaczenie poziomu zapasu rotującego, zabezpieczającego i nadmiernego wybranych asortymentów;
c. Sterowanie zapasami – wyznaczenie poziomu minimalnego i maksymalnego wybranych asortymentów;
d. Budowa arkusza do automatycznego sterowania zapasami
na bazie metody MIN-MAX.

3. Podsumowanie i dyskusja.

dr inż. Adam Redmer

Trener z bogatym doświadczeniem dydaktycznym, szkoleniowym i praktycznym.

Absolwent i pracownik Politechniki Poznańskiej, Doradca Biznesowy w ABC Akademia w obszarze „Zarządzania Logistycznego”. W latach 1999-2001 pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, na stanowisku specjalisty, w ramach którego, pełnił m.in. funkcję kierownika i głównego wykonawcy projektów konsultingowych z zakresu transportu i magazynowania, projektowania i przebudowy sieci dystrybucji, analizy procesowej i przebudowy procesów gospodarczych, optymalizacji i wspomagania decyzji.

Współpracuje, jako wykładowca i prowadzący szkolenia, z takimi instytucjami, jak: ABC Akademia, Akademia Menedżera, Akademia Zarządzania, Centrum Edukacji Logistycznej, ECR Polska, WYG Consulting, Forum Media Polska oraz Wyższa Szkoła Logistyki i Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”. Autor i realizator ponad 70 szkoleń i warsztatów otwartych oraz zamkniętych / dedykowanych. Doradca biznesowy – współpracujący, m.in. z: ONTZ – Ośrodek Nowoczesnych Technik Zarządzania, Stratex, ABC Akademia, Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Centrum Edukacji Logistycznej. Publikuje w wielu czasopismach branżowych, jak: Logistyka, Logistyka a Jakość, Nowoczesny Magazyn, czy Eurologistics.