Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Zarządzanie projektami w oparciu o PMI – PMBOK®

Opis

 • Usystematyzowanie pojęć, użycia narzędzia i umiejętności umożliwiających „szybki start” z projektem.
 • Uzyskanie wspólnego języka z zakresu Project Management.
 • Poznanie zasad i narzędzi używanych w pracy w środowisku wieloprojektowym.
 • Poznanie metody łańcucha krytycznego (CCM) i praktycznego stosowania teorii ograniczeń (TOC).
 • Nabycie umiejętności wykorzystywania konkretnej dokumentacji i realizacji procedur pracy w projekcie zadaniowym.
 • Obniżenie ryzyka wprowadzania zmian.
 • Umożliwienie podjęcia wyzwania adaptacji/budowy formalnej metodyki PM w przedsiębiorstwie.
 • Nabycie umiejętności praktycznego zarządzania ryzykiem i powiązania go z systemem motywacyjnym.
 • Optymalizacja alokacji zasobów do zadań – sprzęt, ludzie, materiały.
 • Usprawnienie procesu uczenie się na projektach – lessons learned.
 • Usprawnienie budowy zespołu i doboru kierownika projektu.
 • Zobiektywizowanie metod szacowania (pracochłonność, czas, koszt).

Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników. W ponad 90% przypadków stosowanie „nieksiążkowych” przykładów opartych o doświadczenia autora zebranych na terenie Polski, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Oparcie szkolenia na wzajemnie uzupełniających się metodach:

 • Wykłady tematyczne.
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe wraz z komentarzami i dyskusją.
 • Warsztaty oparte o doświadczenia autora wyniesione z realizowanych przedsięwzięć jak i wiedzy pozyskanej w trakcie praktyki doradczo-szkoleniowej (lista referencyjna).
 • Wykorzystywanie do wizualizacji obliczeń (np. harmonogramy, ścieżka i łańcuch krytyczny) dedykowanego oprogramowania (np. MSProject, Primavera).
 • Większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, które każdy uczestnik może zabrać po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych.

 • Skracanie terminów i realizacji projektów.
 • Przećwiczenie praktycznych narzędzi do sprawnego wspólnego przygotowania projektu.
 • Usystematyzowanie wiedzy i wytworzenie ujednoliconych standardów zarządzania projektami w oparciu o metodykę PMI – PMBoK®.
 • Stworzenie modelu pracy zespołowej w oparciu o najlepsze praktyki Project Management.

1. Wprowadzenie

Poznajemy pojęcia dotyczące definicji projektu, jego cyklu życia, roli i odpowiedzialności kierownika projektu, funkcji pełnionych przez kartę projektu, relacji między strukturą organizacyjną firmy, a realizacją projektów, jak i dokument definicji projektu.

2. Procesy rozpoczęcia

Skupiamy się tu na zadaniach związanych z kształtowaniem zespołu projektowego, oszacowaniem zasobów, weryfikacji alternatywnych rozwiązań i finalnie określeniu statutu zespołu.

3. Zarządzania zasobami ludzkim i zespołem

W projekcie Skupiamy się tu na tym, „co różni zespół mistrzów od mistrzowskiego zespołu”, dowiadujemy się jak budować skutecznie zespół, analizujemy typowania zachowania zespołu w zależności od fazy projektu, rodzaje postaw indywidualnych uczestników projektu (jak je wykorzystywać, maksymalizować lub minimalizować).

4. Główne procesy planowania

Na tym etapie określamy plan bazowy wymagań klienta względem projektu, budujemy strukturę podziału prac, definiujemy „pakiety robocze”.

5. Planowanie – zarządzanie ryzykiem

Poznajemy definicję, rodzaje ryzyk, metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem, metody oceny, hierarchizacji i ilościowej analizy ryzyk, kształtowania podejścia pro-aktywnego, a nie reaktywnego.

6. Planowanie –szacowanie

Skupiamy się tu na metodach dotyczących określania czasu projektu, wymaganej puli zasobów, kosztów projektu, budowania i zarządzania rezerwą czasową i kosztową w projekcie.

7. Planowanie – harmonogram

Poznajemy terminologię związaną z opracowywaniem harmonogramów, związek między strukturą podziału prac a diagramem sieciowym, metodę kalkulacji ścieżki krytycznej jak i łańcucha krytycznego.

8. Realizacja i kontrola – zmiany w projekcie

Analizujemy znaczenie i cel kontroli projektu wraz z uwzględnieniem etapów kontroli, poznajemy definicję, znaczenie i zawartość książki kontrolnej projektu, dowiadujemy się jak budować system kontroli, zajmujemy się tutaj również zagadnieniami związanymi z zarządzaniem jakością w projekcie.

Adam Łazarski MBA

TWÓRCA SPRAWDZONEJ W PRAKTYCE METODY ANALIZY OPŁACALNOŚCI I REALIZACJI WDROŻENIA RFID W PRZEDSIĘBIORSTWIE SEKTORA FMCG FUNKCJONUJĄCYM NA RYNKU GLOBALNYM. OD SIEDEMNASTU LAT ZAWODOWO ZAJMUJE SIĘ REALIZOWANIEM PROJEKTÓW REORGANIZACYJNYCH Z ZAKRESU ZAGADNIEŃ LOGISTYKI I PLANOWANIA PRODUKCJI ZGODNIE Z APICS®, TEMATYKI PROJECT MANAGEMENT ZGODNIE Z PMBOK®, JAK I LEAN MANUFACTURING-OFFICE.

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku od realizacji projektów wdrożeniowych systemu klasy ERP – IFS. Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami systemu SAP. Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Zawodowo prowadzi również tematy dostosowywania elementów metodyki oferowanej przez PMI® – do wymagań konkretnych przedsiębiorstw. Jest autorem wielu pomysłów usprawniających pracę Project Manager’a – rozwiązań informatycznych, dot. metod dokumentacji i komunikacji, jak i „czysto” organizacyjnych.

Przynależy do PMI®, gdzie publikuje – oddział PMI® Monachium. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autor wielu cykli dydaktycznych dla polskich i zagranicznych firm doradczo – szkoleniowych. Ma udokumentowaną z realizację w okresie trzynastu lat ponad 750’u usług doradczych i szkoleniowych. Od 1999 roku wiodący konsultant w zakresie zarządzania projektami, jak i logistyki. Prelegent i moderator na konferencjach krajowych, jak i prelegent na konferencjach międzynarodowych.