Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling inwestycji – analiza opłacalności inwestycji

Opis

1280 x 400 zdjęcia do działów szkoleń (2)

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów komputerowych, wszystkie zadania rozwiązane zostaną z wykorzystaniem MS Excel.

W trakcie ćwiczeń uczestnicy będą mogli zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z oceną opłacalności inwestycji. Na przykładach liczbowych pokazane zostanie, co to są: NPV, IRR i okres zwrotu, oraz jak te miary prawidłowo interpretować, ale też m.in.: jak budżety przychodów, kosztów, kapitału obrotowego, nakładów inwestycyjnych i źródeł finansowania prawidłowo połączyć w prognozę przepływów pieniężnych a następnie jaką stopę procentową dobrać do ich dyskontowania.

Przykładowe zagadnienia, o których będzie można również porozmawiać w trakcie zajęć to:

Warto podkreślić, że controlling inwestycji jest zagadnieniem szerszym, niż samo liczenie NPV czy IRR. W trakcie szkolenia pokazane zostanie również, jak przeprowadzić analizę wykonalności i ryzyka (wrażliwości, scenariuszową), oraz zwrócimy uwagę na to, że inwestycje warto badać nie tylko przed przystąpieniem do realizacji, ale również w trakcie i po ich zakończeniu.

Szkolenie dedykowane przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z podejmowaniem prawidłowych decyzji w zakresie rozpoczynania lub zaniechania inwestycji w przedsiębiorstwie. Jest to wiedza przydatna dla pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, które dysponują budżetami inwestycyjnymi i osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie analizy finansowej projektów inwestycyjnych, zarówno rozwojowych, jak również tych o charakterze modernizacyjno – odtworzeniowym.

1. Istota oceny projektów inwestycyjnych
– Definicja celów i identyfikacja projektu
– Etapy przygotowania projektu
– Analizy: wykonalności, opłacalności, ryzyka
– Specyfika oceny opłacalności projektów: rozwojowych i modernizacyjno – odtworzeniowych, małych i dużych

2. Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych
– Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych:
okres zwrotu (PP)
wartość bieżąca netto (NPV)
wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)
zdyskontowany okres zwrotu (DPP)
wybór najlepszych metod oceny projektów inwestycyjnych
– Tworzenie budżetów cząstkowych projektu:
kalkulacja przychodów i kosztów projektu
szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kalkulacja zmiany stanu zapasów, należności i zobowiązań)
przygotowanie budżetu nakładów inwestycyjnych oraz budżetu kapitałowego
– Szacowanie przepływów pieniężnych (FEFE i FCFF) na potrzeby oceny opłacalności finansowej:
charakterystyka przepływów przyrostowych
ujęcie w przepływach nakładów poniesionych w poprzednich okresach
kalkulacja przepływów metodą FCFE i FCFF
– Kalkulacja kosztu kapitału.

3. CASE STUDY – badanie opłacalności finansowej projektu inwestycyjnego z wykorzystaniem modelu w Excelu