Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Efektywne zarządzanie procesami logistycznymi – szkolenie II stopniowe

Opis

Szkolenie dwustopniowe prowadzone przez Kamila Sitarskiego:

Szkolenie dotyczy obszarów tematycznych z zakresu logistyki, a także warsztatów w postaci ćwiczeń praktycznych:

 1. Prognozowanie popytu rynkowego – zrozumienie istoty procesu prognozowania i elementów na niego wpływających, zasady budowania modeli prognostycznych i metody ich weryfikacji.
 2. Zarządzanie Zapasem – podział zapasu z punktu widzenia jego funkcji i sposobu zarządzania nim, analizy zapasów i ich cel, systemy składania zamówień i ich wpływ na poziom obsługi klienta.
 3. Zarządzanie Zdolnościami Produkcyjnymi – zarządzanie mocami produkcyjnymi w różnych sytuacjach rynkowych, strategie produkcji i ich powiązanie z innymi czynnikami logistycznymi, elementy Lean-a.
 4. Planowanie operacyjne – charakterystyka modelu planowania zgodnego ze standardem APICS z uwzględnieniem poziomów i horyzontów czasowych, kalkulator MRP
 5. Planowanie strategiczne – planowanie procesów strategicznych i podejmowanie decyzji przez management team, case praktyczny wdrożenia systemu planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 6. Zarządzanie Łańcuchem Dostaw – przepływy w łańcuchach dostaw, zarządzanie zapasami w dystrybucji, korzyści i problemy logistyki łańcucha dostaw.
 7. Realizacja projektów w logistyce – jako narzędzie poprawy procesów i wprowadzania kluczowych zmian.
 8. Redukcja Working Capital – ukierunkowanie procesów logistycznych na redukcje kosztów i poprawę wskaźników finansowych (obniżenie kapitału pracującego w przedsiębiorstwach)

Osoby uczestniczące w procesach logistycznych:

 • Planiści zakupów, produkcji, spedycji, zapasów
 • Progności popytu, sprzedawcy
 • Managerowie logistyki, produkcji, zakupów, gospodarki magazynowej,
 • Key Account Managerzy
 • Osoby decydujące o kształcie tych procesów w przedsiębiorstwie:
  Managerowie zarządzający, Managerowie działów Sprzedaży, Członkowie Zarządu ds. ww procesów

Zdobyta wiedza:

 • Znajomość poszczególnych procesów logistycznych i ich wzajemnych powiązań
 • Praktyczne metody rozwiązywania problemów i krytycznych sytuacji w procesach logistycznych
 • Powiązanie procesów logistycznych i metod szczupłej produkcji Lean-a
 • Znajomość prowadzenia projektów w logistyce
 • Ocena i dobór wskaźników logistycznych oraz narzędzi problem solving
 • Zrozumienie wpływu procesów logistycznych na sytuacje finansową przedsiębiorstwa – redukcja kapitału pracującego Working Capital

Nabyte umiejętności:

 • Budowanie modeli prognostycznych i wdrażania procesu prognozowania
 • Wyznaczanie i analiza poziomów zapasu po stronie popytowej i podażowej
 • Balans i dostosowywanie zdolności produkcyjnej do obłożenia centrów produkcyjnych, podnoszenie zdolności i stabilności procesów produkcyjnych
 • Planowanie procesów logistycznych w różnych horyzontach czasowych i na różnych poziomach decyzyjnych
 • Analiza funkcjonalności łańcucha dostaw, budowanie goods movement-ów, zintegrowanego podejścia do logistyki w zakresie zakupów, planowania produkcji i organizacji dystrybucji
 • Podział procesów i zadań na operacyjne i strategiczne
 • Budowanie KPI (Key Performance Indicatorsc) / BBSC (Business Ballance Score Card) oraz rozwiązywanie problemów narzędziami TPS Toyoty
 • Przygotowywanie projektów dla poprawienia procesów w logistyce
 • Analityka Working Capital i podział na kluczowe czynniki

Efektywne zarządzanie procesami logistycznymi – szkolenie II stopniowe

Program:

I Stopień – Operacyjne zarządzanie procesami logistycznymi

Dzień 1

A. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI – jeden z podstawowych procesów w logistyce, decydujący o poziomie satysfakcji klienta i kosztach działalności przedsiębiorstwa, ze względu na zamrożony kapitał. Należy pamiętać, że zarządzanie zapasem to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim doświadczenie i intuicja. Podczas szkolenia odpowiemy sobie na pytania: Co to znaczy właściwa wielkość zapasu? Czy można w nieskończoność obniżać zapas i jak? Dlaczego trzymamy zapas i czym on jest? Jakie zapasy pomijamy w analityce i komu one przeszkadzają?

Temat obejmuje:
1. Definicja i powody utrzymywania zapasu
2. Funkcje zapasów
3. Koszty utrzymywania zapasów
4. Cele zarządzania zapasami
5. Poziom obsługi klienta
6. Rodzaje zapasów
7. Prawo pierwiastka kwadratowego
8. Segmentacja zapasów
9. Analiza slow-moving & obsolete
10. Metody wyznaczania wielkości partii/zamówienia
11. – EOQ, MOQ, POQ, FOQ, LFL
12. Wskaźniki obrotu zapasami – ITO, WP
13. Systemy składania zamówień

ROP – Re-order point
PR – Period Review
MRP – Material Requirement Planning
VR – Visual Control
CASY PRAKTYCZNE
1. Budowanie zapasu
2. Podział zapasu ABC

B. KEY PERFORMANCE INDICATORS – analiza wskaźnikowa procesów logistycznych oraz budowanie i prezentacja wskaźników w logistyce
Konsumpcja budżetów spedycyjnych i tracking wysyłek
DP delivery performance
Wskaźniki poziomu zapasu
Wskaźniki procesu inwentaryzacji
Wskaźniki jakościowe a Wskaźniki wolumenowe

C. INWENTARYZACJA – charakterystyka i waga procesów inwentaryzacyjnych na magazynie, sposób przeprowadzania inwentur, zasady, najczęstsze problemy.

Dzień 2

D. ZARZĄDZANIE ZDOLNOŚCIAMI PRODUKCYJNYMI – w przedsiębiorstwach produkcyjnych właściwe i precyzyjne oszacowanie możliwości wytwórczych oraz dopasowanie ich do bieżących potrzeb to klucz to sukcesu i niskich kosztów. Podczas szkolenia odpowiemy sobie na pytania: Jaka są realne straty w zdolności produkcyjnej i skąd one wynikają? Dlaczego dobrzy planiści produkcji muszą posiadać szeroka wiedzę o przedsiębiorstwie i zdolności analityczne? Jak powiązać techniki szczupłej produkcji z planowaniem produkcji?

Temat obejmuje:
1. Definicja Load & Capacity
2. Cele planowania zdolności produkcyjnych
3. Podział Capacity z uwzględnieniem Utylizacji i Wydajności
4. Planowanie z ograniczonymi i nieograniczonymi zdolnościami produkcyjnymi
5. Postępowanie przy przeciążeniu, niedociążeniu i nierównomiernym obciążeniu
6. Overall Equipment Effciency – OEE
7. Lean a planowanie zdolności produkcyjnych
8. Ograniczenia planowania zdolności
9. Planowanie zdolności a rodzaje produkcji
10. Podział czasu realizacji zleceń produkcyjnych
11. Metody harmonogramowania zleceń produkcyjnych
12. Strategie produkcji a sterowanie mocami produkcyjnymi
13. Strategie produkcji a punkt utrzymywania zapasu
14. VAX analaysis
15. Strategie produkcji a Leadtime i SKU

CASE PRAKTYCZNY
1. OEE planner

E. ELEMENTY LEAN-A W LOGISTYCE – zastosowanie narzędzi problem solving wykorzystywanych m.in. przez Toyotę dla diagnozowania i rozwiązywania problemów w logistyce.
Burza mózgów
Diagram Ichikawa
PDCA
5 WHY
A3
SDM – short daily meeting

F. REDESIGNE – restrukturyzacja przedsiębiorstwa z wykorzystaniem projektów. Jak należy zmieniać przedsiębiorstwa by móc sprostać coraz to wyższym wymaganiom rynkowym. Podejście projektowe w logistyce jako sposób na wprowadzanie zmian w procesach logistycznych oraz ich konsekwencji w powiązaniu do innych obszarów przedsiębiorstwa.
Temat obejmuje:
1. Przygotowanie dokumentacji i planowanie projektów
2. Realizacja i rozliczanie projektów

CASE PRAKTYCZNY
1. Przykłady 26 projektów z zakresu logistyki, systemów IT i innych

II Stopień – Strategiczne zarządzanie procesami logistycznymi

Dzień 1

A. PROGNOZOWANIE – to proces determinujący prawidłowe działanie pozostałych procesów w przedsiębiorstwie, szczególnie w dynamicznych środowiskach rynkowych. Prognozowanie to przewidywanie przyszłości ze świadomością nieuchronnego popełniania błędów. Proces bardzo zmienny wymagający niezwykłej dyscypliny, kreatywności, intuicji, doświadczenia, a także niestandardowych działań. Precyzyjna prognoza to klucz do efektywnego przedsiębiorstwa. Podczas szkolenia odpowiemy sobie na pytania: Dlaczego prognozy zawierają błędy, są nierealistycznie zawyżone lub zaniżone i podlegają modyfikacjom? Na co wpływ ma prognoza i dlaczego tak ciężko jej zaufać oraz skłonić do jej stosowania? Jak redukować koszty działalności i podejmować decyzje businessowe z wykorzystaniem procesu prognozowania?
Temat obejmuje:
1. Definicja i cele przygotowywania prognoz
2. Procedura procesu prognozowania
3. Definicja i rodzaje popytu
4. Piramida prognostyczna
5. Czynniki kształtujące prognozę
6. Efekt Forstera
7. Cykl życia produktu a prognoza
8. Horyzont prognozowania
9. Okres zamrożenia prognozy
10. Metody prognozowania ( ilościowe i jakościowe )
11. Przyczyny braku dokładności i błędów prognoz
12. Metody pomiaru dokładności prognoz

CASY PRAKTYCZNE
1. Analiza czynników charakteryzujących popyt/prognozę
2. Prognozowanie metoda graficzną
3. Prognozowanie metoda średniej kroczącej
4. Prognozowanie metoda wygładzania wykładniczego
5. Prognozowanie metoda dekompozycji danych
6. Metody pomiaru dokładności prognoz
7. Przygotowanie prognozy na dany rok metodą dekompozycji danych

B. ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW – to koordynacja wszystkich procesów dla zapewnienia ich optymalnego zestrojenia i funkcjonowania. W łańcuchu dostaw podejmowanie decyzji często sprowadza się do wyboru „mniejszego zła” lub uzyskiwania wyników na zasadzie symbiozy procesów bądź redukcji kosztów z wykorzystaniem efektu scali. Podczas szkolenia odpowiemy sobie na pytania: Jak koordynować procesy logistyczne i delegować uprawnienia do tych procesów w łańcuchach logistycznych? Jakie decyzje wymusza zintegrowanie łańcucha dostaw i korzyści oraz zagrożenia płynące z takiego modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa?
Temat obejmuje:
1. Definicja łańcucha dostaw
2. Charakterystyka łańcucha dostaw
3. Goods Movement
4. Autonomia i współzależność ogniw w łańcuchu dostaw
5. Centralne i zdecentralizowane zarządzanie zapasem
6. Korzyści z integracji łańcucha dostaw
7. Systemy sterowania zapasami dystrybucyjnymi w łańcuchach dostaw –Push, Pull, DRP
8. Vendor management inventory – VMI, VOI, CS

CASE PRAKTYCZNY
1. Zarządzanie zapasem w łańcuchu dostaw

Dzień 2

C. PLANOWANIE OPERACYJNE – proces planowania to najważniejszy proces w logistyce. Planowanie operacyjne to „budowanie domku z kart do gry” ze świadomością, że co chwilę będzie je trzeba z niego wyciągać. To stosowanie pewnych schematów działania i ciągły proces dostosowywania się do zmieniających się warunków. Podczas szkolenia odpowiemy sobie na pytania: Jakie uprawnienia i predyspozycje powinny być wyznacznikami dobrych planistów? Jakie zyski/koszty pociąga za sobą realizacja procesu planowania? Dlaczego każdy pracownik jest uczestniczy w procesie planowania i decyduje o sukcesie/porażce firmy?
Temat obejmuje:
1. Hierarchia i poziomy planowania zgodnie ze standardem APICS
2. Analiza ograniczeń / zasobów
• RP – Resource Planning
• RCCP – Rough-Cut Capacity Planning
• CRP – Capacity Requirement Planning
3. Sales and Operations Plan – SOP
4. Master Production Schedule – MPS
5. Material Requirements Planning – MRP
6. Zasada działania kalkulatora MRP z CRP
7. Wdrożenie MRP
8. Production Activity Control – PAC

D. PLANOWANIE STRATEGICZNE – kluczowy proces dla management teamu, decydujący jak będzie wyglądała strategia i przyszłość przedsiębiorstwa. To podejmowanie wiążących decyzji mających wpływ na całość biznesu, to sterowanie firmą w oparciu o dostępne informacje. Podczas szkolenia odpowiemy sobie na pytania: Kto jest master planer-em w przedsiębiorstwie? Dlaczego podjęcie nawet niewłaściwej decyzji w planowaniu strategicznym jest lepsze od braku decyzji? Jak przygotowywać zasoby i procesy w firmach pod realizacje celów biznesowych?
Temat obejmuje:
1. Analiza spotkania SOP – sales and operations plan
2. Analiza arkuszy danych planowania strategicznego
3. Poszukiwanie optimum i kompromisów w podejmowaniu decyzji
CASE PRAKTYCZNY
1. Wdrożenie systemu planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym

E. WORKING CAPITAL – wpływ procesów logistycznych na redukcje kapitału pracującego w przedsiębiorstwie produkcyjnym. To finansowa ocena jakości funkcjonowania procesów logistycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwie. Pokazuje relacje procesów w logistyce (jak zarządzanie zapasem) z strategią firmy, której podstawowym celem jest generowanie zysków dla właścicieli.
Temat obejmuje:
1. Idea i cel redukcji WC poprzez procesy logistyczne
2. Elementy składowe i metoda obliczania WC
3. Targety i analiza wskaźników DSO / DIO / DPO / Average Days Delinquency
4. Analiza arkuszy kalkulacyjnych
CASE PRAKTYCZNY
1. Redukcja WC w przedsiębiorstwach produkcyjnych – branża przemysł ciężki i branża automotive

Kamil Sitarski

Absolwent wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej ze specjalizacją magisterką w Zarządzaniu Produkcja a inżynierską w Elektronice i Elektrotechnice.

Karierę zawodową rozpoczął od pozycji Logistyka odpowiedzialnego za zarządzanie i monitorowanie oraz optymalizacje stanów magazynowych w europejskich centrach dystrybucji firmy Philips Lighting S.A w Pabianicach. W tym samym roku został przeniesiony do Międzynarodowego Centrum Logistyczno Zakupowego Philipsa w Pile i jako Commercial Planner odpowiedzialny był za Buy For Resale business opierający się na przepływie produktów z krajów Dalekiego Wschodu do Europy, zarządzanie zapasem w łańcuchu logistycznym o szacunkowej wartości około 10 mln Euro, aktualizacje i weryfikacje forecastów, analizy GDM i zabezpieczenie produktowe kampanii marketingowych.

Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał w przemyśle ciężkim w firmie Sapa Aluminium Sp. Z.o.o. będącą częścią międzynarodowego, światowego lidera w produkcji profili aluminiowych SAPA AB. Jako Planning & Logistics Manager, odpowiedzialny był za zarządzanie działem spedycji, działem planowania produkcji, działem zakupów, działem transportu, działem pakowania produktów oraz gospodarkę magazynową.

Następnie objął stanowisko Project Managera w Competence Centre odpowiedzialnego za projekt restrukturyzacji przedsiębiorstwa w trzech obszarach:

 • wdrażanie i optymalizacja narzędzi IT
 • Customer Value Management
 • procesy logistyczne z Lean-em

Wdrożył system planowania zgodny ze standardem APICS, mapował i optymalizował procesy, jak również wydzielał je w outsourcing, tworzył i przeprowadzał segmentacje klientów, administrował narzędziami IT.

Specjalizuje się także we wdrożeniach informatycznych – re-implementował system zintegrowany klasy ERP II (120 użytkowników), wdrożył narzędzia elektronicznego obiegu dokumentów (130 użytkowników), zarządzania relacjami z klientem MicroSoft CRM (60 użytkowników), kadrowego i HR wsparcia Teta HRM i TC (750 użytkowników) i inne.

W 2007 ukończył studia podyplomowe logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie po zakończeniu studiów obecnie pracuje jako wykładowca.

Jest też prelegentem na konferencjach poświęconych zagadnieniom logistyki i outsourcingu procesów w przedsiębiorstwach.

„Super – dynamiczne, ful praktycznych przykładów, ciekawe wciąganie w dyskusje”
ae-group polska Sp. z o.o.
„Bardzo dynamiczny. Duże zaangażowanie. Wywód poparty praktycznymi przykładami. Przykładami z doświadczenia zawodowego”
Budmech WT Sp. j.
„Trener konkretny, energiczny, doświadczony, dobrze i jasno przekazujący wiedzę”
Lotte Wedel Sp. z o.o.