Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling projektów

Opis

Szkolenie: Controlling projektów

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zdobędziesz wiedzę z zakresu budżetowania projektów. Poznasz narzędzia finansowe wykorzystywane do planowania i oceny efektywności realizowanych projektów.

Po warsztatach będziesz wiedzieć jak planować i zarządzać budżetem projektu.

Zdobyte wiadomości pozwolą na samodzielne planowanie różnego rodzaju przedsięwziąć według reguł zarządzania projektami.

Na szkolenie z obszaru Controlling projektów zapraszamy: Kierowników, którzy są odpowiedzialni za planowanie i realizacje projektów, Specjalistów z działów ekonomicznych przedsiębiorstw zarządzanych projektowo oraz osoby odpowiedzialne za controlling finansowy.

dowiedz się jak tworzyć plan, kosztorys i budżet projektu

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się identyfikować pojedyncze etapy projektu, ustalać tzw. kamienie milowe w realizacji projektu. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia związane z metodami ustalania budżetu projektu. Szczegółowo zostaną omówione kwestie dotyczące finansowego zarządzania projektami, monitorowania kosztów projektów.

 

Uczestnicy szkolenia:

  • Kierownicy odpowiedzialni za planowanie i realizacje projektów,
  • Specjaliści z działów ekonomicznych przedsiębiorstw zarządzanych projektowo,
  • Controllerzy finansowi

  • Prezentacja praktycznych narzędzi budżetowania projektów oraz kontraktów.
  • Zdobycie wiedzy z zakresu budżetowania projektów i kontraktów. Poznanie narzędzi finansowych wykorzystywanych do planowania i oceny efektywności realizowanych projektów.
  • Zdobycie umiejętności planowania i zarządzania budżetem projektu. Zdobyte wiadomości pozwalają na samodzielne planowanie różnego rodzaju przedsięwziąć według reguł zarządzania projektami.
  • Zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność uczestników szkolenia na rynku pracy.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

Budżetowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo

Planowanie struktury budżetu głównego przedsiębiorstwa

Łączenie budżetów projektów z budżetem przedsiębiorstwa

Tworzenie bezpiecznych struktur budżetu głównego z wykorzystaniem progów rentowności

Analiza wykonania budżetu głównego i zasady jego aktualizacji

Projekty a kontrakty biznesowe w budżecie głównym

 

Proces planowania projektu

Cele projektu

Zgłaszanie i zatwierdzania projektów

Realizacja projektów

Rozliczenie projektów

 

Harmonogram projektu

Identyfikacja pojedynczych etapów projektu

Ustalanie i rola kamieni milowych projektu

Wielowymiarowy zakres planowania projektu

 

Kosztorys projektu

Metody planowania pojedynczych pozycji kosztów projektu

Klasyfikacja pozycji projektu według ich istotności

Dobór metod planowania do specyfiki poszczególnych pozycji przychodów i kosztów

Analiza rentowności i poziomy marży w budżecie projektu

Progi rentowności w projekcie

Kalkulacja ceny

 

Budżet projektu

Rzeczowy i finansowy budżet projektu

Metoda memoriałowa i kasowa w budżecie projektu

Budżet przepływów finansowych według terminów płatności

Relacja budżetu projektu z budżetem głównym przedsiębiorstwa

Koszty świadczeń wewnętrznych w budżecie projektu

 

Analiza realizacji budżetu projektu

Okresy analizy realizacji budżetu projektu

Ustalenie dopuszczalnych odchyleń od budżetu projektu

Zmiany budżetu projektu w fazie realizacji

 

Rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty

Identyfikacja centrów kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo na potrzeby rozliczeń wewnętrznych

Metody techniczne rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych

Przykłady rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty

Rozliczanie kosztów w czasie na projekty

 

Przystosowanie planu kont księgowych do wymogów zarządzania projektami

Konta zespołów 4, 5 i 7

Konta pozabilansowe

 

Koszty finansowe w budżecie projektu

Koszty finansowania zewnętrznego w budżecie projektu

Koszty zamrożenia własnych środków finansowych

Wskaźniki NPV i IRR w analizie rentowności projektu

 

dr Michał Chalastra

Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rady Programowej i redaktor czasopisma „Controlling i Zarządzanie”. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu.  Konsultant, zrealizował liczne praktyczne wdrożenia systemów controllingu.