Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling kosztów sprzedaży

Opis

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowoczesne metody analizy i zarządzania kosztami sprzedaży według wymogów controllingu. Szkolenie dedykowane jest dla pracowników przedsiębiorstw o rozbudowanych strukturach kosztów sprzedaży.

Pracownicy działów sprzedaży i controllingu.

Wiedza i umiejętności: Zdobycie wiedzy w stopniu umożliwiającym samodzielne zaprojektowanie systemu analizy  kosztów sprzedaży według wymogów controllingu.

Kompetencje społeczne: Zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność uczestników szkolenia na rynku E-pracy.

Prezentacja narzędzi zarządzania kosztami sprzedaży według wymogów controllingu.

Koszty sprzedaży w controllingu

Koszty sprzedaży w rachunkowości finansowej i zarządczej.
Identyfikacja kosztów procesów sprzedaży (transportu, prowizji, promocji, magazynowania) na potrzeby controllingu.
Wielowymiarowe struktury kosztów sprzedaży (produkty, rynki, kanały i procesy sprzedaży)
Ustalenie zakresów odpowiedzialności za koszty sprzedaży.
Koszty zmienne i stałe oraz bezpośrednie i pośrednie w wielowymiarowej analizie kosztów sprzedaży.
Planowane zmiennych i stałych kosztów sprzedaży.
Adaptacja planu kont księgowych do identyfikacji kosztów sprzedaży według wymogów controllingu.

 

Zarzadzanie budżetem kosztów sprzedaży

Analiza odchyleń w budżecie kosztów sprzedaży.
Ustalenia dopuszczalnych odchyleń w budźcie kosztów sprzedaży.
Aktualizacja i uszczegóławianie budżetu kosztów sprzedaży w trakcie jego realizacji.
Okresy aktualizacji budżetu kosztów sprzedaży.

 

Rachunki marżowe identyfikujące koszty sprzedaży

Stałe i zmienne koszty sprzedaży w wielowymiarowych rachunkach marżowych.
Poziomy marż określające rentowność sprzedaży.
Budowa bezpiecznych struktur sprzedaży z wykorzystaniem progów rentowności.

 

Wpływ szczegółowej analizy kosztów sprzedaży na ceny

Dywersyfikacja cen z uwzględnieniem szczegółowych kosztów sprzedaży.
Ujęcie w kalkulacji cen kosztów związanych z terminami płatności oraz ryzykiem utraty należności.
Ustalanie indywidualnych cen dla klientów uwzględniających koszty sprzedaży

dr Michał Chalastra

Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rady Programowej i redaktor czasopisma „Controlling i Zarządzanie”. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu.  Konsultant, zrealizował liczne praktyczne wdrożenia systemów controllingu.