Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Budżetowanie w przedsiębiorstwie – szkolenie online

Opis

Na seminarium zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki stosowania budżetowania. Dzięki nim system ten może przynosić wymierne korzyści w poprawie wyników firmy zarówno syntetycznych jak i na poziomie pojedynczych zasobów. Omówione będą zasady konstrukcji poszczególnych narzędzi budżetowania oraz praktyczne metody ich zastosowania. Zajęcia prowadzone są w formie krótkich wykładów wspartych prezentacjami multimedialnymi.

Przebieg szkolenia

  1. Przekazanie przed szkoleniem uczestnikom materiałów w formie plików PDF
  2. Prezentacja przez prowadzącego materiałów w formie wykładu online.
  3. W trakcie tego wykładu istnieje możliwość interaktywnej wymiany informacji z trenerem poprzez zdawanie pytań przez uczestników.

Platforma IT – szkolenie realizowane będzie z wykorzystaniem systemu MS Teams.

Czas trwania – 3 sesje po 4 h.

Uczestnicy szkolenia: pracownicy odpowiedzialni za planowanie budżetów.

Cel szkolenia: wskazanie praktycznych metod stosowania budżetowania.

Wiedza i umiejętności:

Zdobycie wiedzy w stopniu umożliwiającym samodzielne zaprojektowanie narzędzi do tworzenia nowoczesnych budżetów w przedsiębiorstwie.

Sesja 1. Zarządzanie budżetem

Wykorzystanie nowoczesnych technik budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wykorzystanie budżetowania w zarządzaniu

Stopień uszczegóławiania budżetu przedsiębiorstwa

Planowanie budżetu uwzględniające cele strategiczne i operacyjne

Reguły tworzenia bezpiecznych struktur budżetu

Rodzaje budżetów i zalecane obszary ich stosowania

Budżetowanie elastyczne dopuszczające odchylenia w trakcie realizacji dla kosztów zmiennych i stałych

Ustalenie parametrów dopuszczalnych odchyleń w realizacji budżetu

Zmiany budżetu metodą planowania kroczącego w trakcie jego realizacji

Zasady przenoszenia niewykorzystanych środków budżetowych

Budżet tradycyjny i zadaniowy

Sesja 2. Budżet kosztów stałych

Tworzenia budżetu na poziomie centrów kosztów dla kosztów stałych

Identyfikacja centrów kosztów na potrzeby budżetowania

Struktury budżetu pojedynczych centrów kosztów

Centra odpowiedzialności za koszty a centra kosztów

Wady tradycyjnych struktur budżetów kosztów wykonane według reguł rachunkowości finansowej

Poszerzenie klasyfikacji kosztów na potrzeby budżetowania ponad wymogi rachunkowości finansowej

Ustalanie zakresu odpowiedzialności za koszty

Zadania kierowników w zakresie odpowiedzialności za koszty w ramach budżetowania

Identyfikacja osób planujących szczegółowe pozycje budżetowe

Budżetowanie metodą ekstrapolacji historycznych trendów

Budżetowanie na podstawie analiz strategicznych (na bazie zerowej)

Sesja 3. Budżet sprzedaży i kosztów zmiennych

Tworzenie budżetu podstawowej działalności przedsiębiorstwa

Wielowymiarowa struktura budżetu przychodów

Ilościowy plan produkcji

Wartościowy planowanie kosztów zmiennych produkcji

Planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnych

Budżet zaopatrzenia

Planowanie ilościowe i wartościowe w budżetowaniu

Dynamiczna metoda budżetowania uwzgledniająca przesunięcia czasowe pomiędzy poszczególnymi powiązanymi planami

Budżet przepływów finansowych wykonany metodą kasową

Budżet rachunku zysków i strat wykonany metodą memoriałową