Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Budżetowanie Projektów – szkolenie online

Opis

Budżetowanie projektów - szkolenie online

Czas trwania szkolenia 3 sesje po 4 godziny

Przebieg szkolenia:

 1. Przekazanie przed szkoleniem uczestnikom dwóch rodzajów materiałów w formie plików PDF:
  1. materiały podstawowe, według których będzie prowadzone szkolenie,
  2. materiały uzupełniające, zawierające informacje dodatkowe do samodzielnej nauki.
 2. Prezentacja przez prowadzącego materiałów podstawowych w formie wykładu online.
 3. W trakcie tego wykładu istnieje możliwość interaktywnej wymiany informacji z trenerem, poprzez zdawanie pytań przez uczestników.
 4. Pomiędzy sesjami uczestniczy przygotowują projekt zgodnie z instrukcjami otrzymanymi podczas szkolenia. Zadania te dotyczą kolejnych etapów tworzenia budżetu projektu.
 5. Materiał ten będzie sprawdzony i omówiony z prowadzącym podczas indywidualnego czatu.

Platforma IT – szkolenie realizowane będzie z wykorzystaniem systemu MS Teams.

Uczestnicy szkolenia: kierownicy odpowiedzialni za planowanie i realizacje projektów, specjaliści z działów ekonomicznych przedsiębiorstw zarządzanych projektowo.

Główny cel szkolenia:

Poznanie narzędzi tworzenia budżetów projektów.

oraz zdobycie wiedzy i umiejętności:

Zdobycie wiedzy w stopniu umożliwiającym samodzielne zaprojektowanie narzędzi do tworzenia budżetów projektów oraz samodzielne zaplanowanie takiego budżetu.

Zakres tematyczny szkolenia:

Sesja 1: Harmonogram i kosztorys projektu

 1. Proces planowania projektu
  1. Cele projektu
  2. Zgłaszanie i zatwierdzania projektów
  3. Procedura realizacji projektów
  4. Rozliczenie projektów
  5. Osoby i ich zadania z budżetowaniu projektów
 2. Harmonogram projektu
  1. Identyfikacja pojedynczych etapów projektu
  2. Ustalanie i rola kamieni milowych projektu
  3. Wielowymiarowy zakres planowania projektu
  4. Metody ustalania czasu trwania pojedynczych zadań
 3. Kosztorys projektu
  1. Analityka kosztów w budżecie projektu według reguł rachunkowości zarządczej
  2. Metody planowania pojedynczych pozycji kosztów projektu
  3. Klasyfikacja pozycji projektu według ich istotności
  4. Dobór metod planowania do specyfiki poszczególnych pozycji przychodów i kosztów
  5. Szczegółowe i syntetyczne formy kosztorysu
  6. Analiza rentowności i poziomy marży w budżecie projektu
  7. Progi rentowności w projekcie
  8. Kalkulacja ceny

Sesja 2: Budżet projektu

 1. Budżet projektu
  1. Związek między kosztorysem a budżetem projektu
  2. Rzeczowy i finansowy budżet projektu
  3. Metoda memoriałowa i kasowa w budżecie projektu
  4. Budżet przepływów finansowych według terminów płatności
  5. Relacja budżetu projektu z budżetem głównym przedsiębiorstwa
  6. Koszty świadczeń wewnętrznych w budżecie projektu
 2. Rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty
  1. Identyfikacja centrów kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo na potrzeby rozliczeń wewnętrznych
  2. Metody techniczne rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych
  3. Przykłady rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty
  4. Rozliczanie kosztów w czasie na projekty

Sesja 3: Zarządzanie budżetem projektu

 1. Ryzyko w projektach
  1. Rezerwy czasowe i finansowe
  2. Scenariusze awaryjne
 2. Analiza realizacji budżetu projektu
  1. Okresy analizy realizacji budżetu projektu
  2. Ustalenie dopuszczalnych odchyleń od budżetu projektu
  3. Zmiany budżetu projektu w fazie realizacji
 3. Przystosowanie planu kont księgowych do wymogów zarządzania projektami
  1. Konta zespołów 4, 5 i 7
  2. Konta pozabilansowe
 4. Koszty finansowe w budżecie projektu
  1. Koszty finansowania zewnętrznego w budżecie projektu
  2. Koszty zamrożenia własnych środków finansowych
  3. Wskaźniki NPV i IRR w analizie rentowności projektu
 5. Budżetowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo
  1. Planowanie struktury budżetu głównego przedsiębiorstwa
  2. Łączenie budżetów projektów z budżetem przedsiębiorstwa
  3. Tworzenie bezpiecznych struktur budżetu głównego z wykorzystaniem progów rentowności
  4. Analiza wykonania budżetu głównego i zasady jego aktualizacji
  5. Projekty a kontrakty biznesowe w budżecie głównym